Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 189-2011
(111)  Trademark Number  232736 
(151)  Registration Date  12.07.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  189-2011 
(220)  Application Date  09.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny; reklamné materiály z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; informačné bulletiny; publikácie.
35 - Sprostredkovateľne práce; služby náboru, umiestnenia a dodávania pracovníkov; výber osôb pomocou psychologických testov; personálne poradenstvo; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie a zatrieďovanie zamestnancov; poradenstvo vo vedení ľudských zdrojov; poskytovanie informácií týkajúcich sa prijímania zamestnancov; štúdium, analýza a prieskum trhu; obchodný prieskum; obsadzovanie dočasných pracovných miest; služby agentúry pre dočasnú prácu; dohodnutie pracovných zmlúv (služby sprostredkovateľne práce); vedenie ľudských zdrojov a vedenie kariér; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; interaktívne služby zamerané na zisťovanie profesnej orientácie ľudí prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete a príprava životopisov pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; marketingové štúdie; reklama; služby v oblasti administratívnej správy; organizovanie konkurzov (výberových konaní) s cieľom náboru zamestnancov.
38 - Počítačová komunikácia; prenos, šírenie a príjem informácií prostredníctvom internetu.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov a kongresov; vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie (pedagogická činnosť); výchova a vzdelávanie zamestnancov; organizovanie kurzov a vzdelávacích stáží; organizovanie konferencií; organizovanie kurzov formou seminárov; aplikácia pedagogickej metódy a metódy sebapoznávania (vzdelávanie); publikovanie na internete s výnimkou publikovania reklamných alebo náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.07.16, 02.07.25, 24.17.05, 29.01.03, 02.01.08, 02.01.16, 02.03.08, 02.03.16, 27.05.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  sivá, zelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenský spolok študentov farmácie; Odbojárov 10, 832 32 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  09.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.01.2014 01/2014 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 189-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 189-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.02.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.02.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 17.03.2011 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.03.2011 Type Sent document
5 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 22.03.2011 Type Delivered
6 všeobecný referátnik 06.04.2011 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 16.05.2011 Type Delivered
8 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 03.06.2011 Type Delivered
9 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 20.06.2011 Type Sent document
10 Vyjadrenie k námietkam 18.08.2011 Type Delivered
11 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 24.02.2012 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2012 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Type Sent document
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2012 Type Payment
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 Type Delivered
15a Doklad o prevode 27.09.2012 Type Delivered
16 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.11.2012 Type Sent document
17 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 05.03.2013 Type Sent document
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2013 Type Delivered
18a Doklad o prevode 13.08.2013 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku 16.10.2013 Type Sent document
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2013 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ Type Sent document
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Type Delivered
POZ 189-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 18.11.2013 Slovenský spolok študentov farmácie Bukvay Martin, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku