Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 189-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232736 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  189-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; reklamné materiály z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; informačné bulletiny; publikácie.
35 - Sprostredkovateľne práce; služby náboru, umiestnenia a dodávania pracovníkov; výber osôb pomocou psychologických testov; personálne poradenstvo; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie a zatrieďovanie zamestnancov; poradenstvo vo vedení ľudských zdrojov; poskytovanie informácií týkajúcich sa prijímania zamestnancov; štúdium, analýza a prieskum trhu; obchodný prieskum; obsadzovanie dočasných pracovných miest; služby agentúry pre dočasnú prácu; dohodnutie pracovných zmlúv (služby sprostredkovateľne práce); vedenie ľudských zdrojov a vedenie kariér; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; interaktívne služby zamerané na zisťovanie profesnej orientácie ľudí prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete a príprava životopisov pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; marketingové štúdie; reklama; služby v oblasti administratívnej správy; organizovanie konkurzov (výberových konaní) s cieľom náboru zamestnancov.
38 - Počítačová komunikácia; prenos, šírenie a príjem informácií prostredníctvom internetu.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov a kongresov; vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie (pedagogická činnosť); výchova a vzdelávanie zamestnancov; organizovanie kurzov a vzdelávacích stáží; organizovanie konferencií; organizovanie kurzov formou seminárov; aplikácia pedagogickej metódy a metódy sebapoznávania (vzdelávanie); publikovanie na internete s výnimkou publikovania reklamných alebo náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.07.16, 02.07.25, 24.17.05, 29.01.03, 02.01.08, 02.01.16, 02.03.08, 02.03.16, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenský spolok študentov farmácie; Odbojárov 10, 832 32 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.01.2014 01/2014 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 189-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 189-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.02.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 17.03.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.03.2011 Typ Odoslané
5 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 22.03.2011 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 06.04.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 16.05.2011 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 03.06.2011 Typ Doručené
9 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 20.06.2011 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k námietkam 18.08.2011 Typ Doručené
11 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 24.02.2012 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie POZ 22.02.2012 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2012 Typ Platba
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 27.09.2012 Typ Doručené
16 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.11.2012 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 05.03.2013 Typ Odoslané
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2013 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 13.08.2013 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 16.10.2013 Typ Odoslané
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2013 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Typ Doručené
POZ 189-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.11.2013 Slovenský spolok študentov farmácie Bukvay Martin, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku