Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 189-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206770 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.01.2013 
(210)  Číslo prihlášky  189-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.01.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané zvukovo-obrazové nosiče.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny; výrobky z papiera patriace do triedy 16; fotografie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
39 - Zásielková služba. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CITY REALEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CITY REALEX, s. r. o.; Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 5/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 189-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.02.2003 3 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2012 149,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2012 149,50 EUR 15.04.2013 149,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 96,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 189-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.01.2003 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.02.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 03.11.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.01.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.08.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 20.03.2013 Typ Odoslané
vnútrospisový list 08.04.2013 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
POZ 189-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku