Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1886-95
(111)  Číslo ochrannej známky  182139 
(151)  Dátum zápisu  17.09.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.07.2015 
(210)  Číslo prihlášky  1886-95 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.07.1995 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Vitamíny, minerálne prípravky a prídavky do stravy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Puritan's Pride 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.; Vysoká 2/B, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.1998 6/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.1998 12/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.10.2005 10/2005 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2015 10/2015 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.10.2015 10/2015 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 1886-95
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.06.2005 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2015 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2015 27,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1886-95
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
Prihláška OZ 04.07.1995 Typ Doručené
Plná moc 14.09.1995 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.02.1998 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 20.02.1998 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.09.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.06.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.07.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 26.05.2015 Typ Doručené
Plná moc 26.05.2015 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.05.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.06.2015 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.06.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.08.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1886-95
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.08.2015 Puritan's Pride, Inc. Nature's Bounty, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.08.2015 FAJNOR IP, s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 03.11.2022 Société des Produits Nestlé S.A. Puritan's Pride, Inc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.11.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. FAJNOR IP, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku