Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1885-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207623 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1885-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické aperitívy, nealkoholické koktaily, citronády, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, nápoje z nealkoholických štiav, pivo, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, zázvorové pivo, alkoholické nápoje z piva a limonády, alkoholické nápoje z piva a ovocných štiav.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, liehoviny, alkoholické výťažky z ovocia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STEIN RADLER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 07/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 01/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2014 03/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 03/2014 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 1885-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1885-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 08.07.2003 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.07.2003 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.07.2003 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2003 Typ Platba
5 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.08.2003 Typ Odoslané
6 Plná moc 09.09.2003 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 26.04.2004 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 26.04.2004 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Typ Odoslané
10 Žiadosť o opravu 21.08.2006 Typ Doručené
11 Oznámenie 23.10.2006 Typ Doručené
12 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 27.10.2006 Typ Interné listy
13 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2006 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2007 Typ Doručené
14a Licenčná zmluva 10.12.2007 Typ Doručené
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 27.12.2007 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
17 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Typ Doručené
20a Plná moc 27.03.2009 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Typ Odoslané
22 Avízo o platbe 26.05.2009 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Typ Platba
24 Avízo o platbe 28.05.2009 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2013 Typ Doručené
26a Plná moc 18.09.2013 Typ Doručené
26b Doklad o podniku/podnikateľovi 18.09.2013 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.09.2013 Typ Doručené
27a Plná moc 18.09.2013 Typ Doručené
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.09.2013 Typ Doručené
28a Plná moc 18.09.2013 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku 16.12.2013 Typ Odoslané
30 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.12.2013 Typ Odoslané
31 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2013 Typ Platba
32 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 27.12.2013 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Typ Doručené
34a Doklad o prevode 27.08.2019 Typ Doručené
34b Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
35 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Typ Odoslané
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Typ Platba
37 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Typ Odoslané
38 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Typ Doručené
38a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
39 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1885-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.02.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2014 Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku