Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1884-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  218853 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.10.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1884-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; elektronické tlačoviny, časopisy, ročenky, prílohy, periodiká stiahnuté z telekomunikačnej siete.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy v časopisovej a novinovej forme, reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; spracovanie textov; rozhlasová reklama, televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; vydávanie reklamných alebo náborových textov; poradenstvo (odborné obchodné); prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; informácie (obchodné alebo podnikateľské); hospodárske, ekonomické predpovede; vzorky (distribúcia), reklamné texty (uverejňovanie); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Konferencie, organizovanie a vedenie konferencií; semináre, organizovanie a vedenie seminárov; kongresy, organizovanie a vedenie kongresov; sympóziá, organizovanie a vedenie sympózií; rozhlasové a televízne programy, relácie, rozhlasové, televízne a reklamné bloky, informačné bloky, výroba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme (online); vydávanie tlačovín, ročeniek, príloh, periodík v elektronickej forme (online); publikovanie rubrík, článkov v elektronickej forme; texty, zverejňovanie textov, vydávanie textov; kultúrne a vzdelávacie výstavy, podujatia, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; súťaže, organizovanie súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  20.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2007 05/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2007 10/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
8 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
9 Obnovené ochranné známky 01.12.2016 12/2016 ND3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205275 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1884-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1884-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.10.2006 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 20.10.2006 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.11.2006 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2006 Typ Platba
4 výsledok rešerše 01.03.2007 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2007 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2007 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené
7a Plná moc 16.01.2008 Typ Doručené
7b Žiadosť o opravu 16.01.2008 Typ Doručené
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
12b Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené
15a Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
16 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
18a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
18b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
18c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
20 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
22 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
23 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
26 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
26a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
26b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
26c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
28a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
28b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
29 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
31 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
32 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené
33 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
34 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
36 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2016 Typ Platba
37 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.08.2016 Typ Doručené
38 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
39 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 27.10.2016 Typ Odoslané
40 všeobecný referátnik 27.10.2016 Typ Odoslané
41 Plná moc 04.11.2016 Typ Doručené
42 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
43 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
43a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
43b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
43c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
44 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
44a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
44b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
44c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
45 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
46 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
46a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
46b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
47 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2019 Typ Odoslané
48 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
48a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
48b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
48c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
48d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
49 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
50 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
51 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
51a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
51b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
51c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
51d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
51e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
51f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
51g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
52 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
53 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1884-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 21.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku