Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1881-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1881-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  16.09.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové; obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov; ako aj v elektronickej podobe; informácie; dáta; databázy; katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); kalendáre; knihy; noviny; pečate; perá (kancelárske potreby); plagáty; pohľadnice; prospekty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; samolepky (papiernický tovar).
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; reklamné plagátovanie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných alebo náborových textov; zbieranie údajov do počítačových databáz.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; internetové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; prenos správ, informácií, publikácií, filmov, audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; poskytovanie on-line prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; reportérske služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov vydávanie kníh; vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 26.11.12, 27.05.13, 27.05.19, 27.05.11, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tyrkysovo-modrá, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Farkas Csaba; Šamorínska 884/4, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 16.09.2021 17/2021 BA3M
 
POZ 1881-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1881-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.07.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.07.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.07.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 06.08.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.08.2021 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.11.2021 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Typ Doručené
8b Odôvodnenie námietok 02.11.2021 Typ Doručené
8c Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 02.11.2021 Typ Doručené
8d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.11.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 18.11.2021 Typ Odoslané
10 výzva na doplnenie podania námietok 18.11.2021 Typ Odoslané
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 30.11.2021 Typ Platba
POZ 1881-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku