Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1872-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1872-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; kuchynský riad a náradie okrem príborov; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.02, 27.01.12, 27.05.19, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.04, 03.04.26 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MoR, s.r.o.; Komárnická 22, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1872-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1872-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1872-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku