Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1872-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251644 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1872-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; kuchynský riad a náradie okrem príborov; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.02, 27.01.12, 27.05.19, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.04, 03.04.26 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MoR, s.r.o.; Komárnická 22, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1872-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1872-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1872-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku