Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1868-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1868-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Predplácanie služieb elektronického mýtneho systému (ETC) pre tretie osoby; fakturácie; fakturácia mýtnych a diaľničných poplatkov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; zbieranie údajov v počítačových databázach; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; prieskum obchodnej alebo podnikateľskej mienky; analýzy správania sa spoločností (podnikov a firiem); analýzy údajov z prieskumov trhu a štatistík; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); vytváranie identity značky pre tretie osoby (reklamné služby); obchodná administratíva; spracovanie údajov (kancelárske práce); analýzy nákladov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; personálne poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; sekretárske služby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách.
36 - Služby elektronického výberu mýta (správa výberu mýta); zabezpečenie elektronického výberu mýta v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta; finančné služby spojené s výberom diaľničných poplatkov a mýta; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); finančné analýzy; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie).
38 - Digitálny systém prenosu dát; elektronické komunikačné služby na výber a kontrolu diaľničných poplatkov a mýta; rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie prístupu k obsahu, na webové stránky a portály.
39 - Prevádzkovanie cestného a diaľničného mýta; prevádzkovanie ciest s mýtom; kontrola vozidiel na dopravné účely; spracovanie údajov o polohe vozidla na účely výberu diaľničných poplatkov a mýta; prenájom automobilov; automobilová doprava; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; osobná doprava; informácie o možnostiach dopravy; informácie o dopravnej premávke; záchranné služby v doprave.
42 - Vývoj a návrh elektronických mýtnych systémov a systémov na spoplatnenie ciest; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prevod dát v podobe dokumentov z jedného počítačového formátu do druhého; kontroly kvality. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.11.10, 26.11.11, 27.99.13, 26.07.20, 26.04.09, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Dúbravská cesta 14, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kukura Lukáš, Mgr.; Krásnohorská 3161/9, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1868-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1868-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 1868-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku