Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1866-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1866-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Výchova; Vzdelávanie; Zábava; Športová a kultúrna činnosť.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hry, hračky, videohry, telocvičné a športové potreby, ozdoby na vianočné stromčeky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.04, 29.01.02, 26.01.99, 26.01.16, 27.05.08, 26.02.05, 24.17.21, 26.01.06, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ježovicová Katarína; Ďumbierska 13585/3D, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Miroslava Kušnírová & Partners s.r.o.; Štefánikova 869/14, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1866-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 26.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1866-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 1866-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku