Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1863-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1863-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.08.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 10, 35, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; chemickofarmaceutické prípravky; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre zubné lekárstvo; chemické prípravky na farmaceutické použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; bakteriologické prípravky na lekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske použitie; prípravky z mikroorganizmov na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; diagnostické prípravky na lekárske použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; organoterapeutické prípravky; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; alkoholy na lekárske použitie; balzamy na lekárske použitie; drogy na lekárske použitie; hormóny na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použitie; cukor na lekárske použitie; enzýmy na lekárske použitie; aminokyseliny na lekárske použitie; kyseliny na farmaceutické použitie; estery na farmaceutické použitie; étery na farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); posilňujúce prípravky (toniká); roztoky na farmaceutické použitie; masti na farmaceutické použitie; sirupy na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; pastilky na farmaceutické použitie; vakcíny; antibiotiká; anestetiká; analgetiká; sedatíva; séra; liečivé infúzie; prenosné lekárničky (plné); obväzový materiál; náplasti; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; antiseptické prípravky; sterilizačné prípravky; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; výživové doplnky; vitamínové prípravky; liečivé nápoje; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny; bylinkové výťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; potraviny pre dojčatá.
10 - Lekárske prístroje a nástroje; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; diagnostické prístroje na lekárske použitie; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické nožiarske výrobky; chirurgické šijacie materiály; ihly na lekárske použitie; injekčné striekačky; inhalačné prístroje na lekárske použitie; krvné tlakomery; lekárske teplomery; misky na lekárske použitie; odmerky na lieky; nádobky na podávanie liekov; rukavice na lekárske použitie; zubárske prístroje a nástroje; ortopedické pomôcky; ortopedická obuv; podporné bandáže; podporné obväzy; elastické obväzy; sťahovacie oblečenie; barly; podušky na lekárske použitie; zariadenia na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby; fyzioterapeutické zariadenia; rehabilitačné prístroje na lekárske použitie; telocvičné prístroje na liečebné použitie; masážne prístroje; prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti; pomôcky pri dojčení; detské fľaše; cumle pre dojčatá.
35 - Reklama; vonkajšia reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; navrhovanie reklamných materiálov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné plagátovanie; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekárske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami, s náplasťami, obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s chirurgickými, lekárskymi a zubárskymi prístrojmi a nástrojmi, s ortopedickými pomôckami, s chirurgickými šijacími potrebami, so zariadeniami na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby, s masážnymi prístrojmi, s prístrojmi, pomôckami a potrebami používanými pri starostlivosti o deti; maloobchodné a veľkoobchodné služby prostredníctvom internetu s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekárske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami, s náplasťami, obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s chirurgickými, lekárskymi a zubárskymi prístrojmi a nástrojmi, s ortopedickými pomôckami, s chirurgickými šijacími potrebami, so zariadeniami na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby, s masážnymi prístrojmi, s prístrojmi, pomôckami a potrebami používanými pri starostlivosti o deti; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa reklamy, obchodného manažmentu, obchodnej administratívy, obchodných sprostredkovateľských služieb, vyjednávania a uzatvárania obchodných transakcií pre tretie osoby.
39 - Dovoz, doprava; balenie a skladovanie tovaru; doručovanie tovarov; doručovanie, odosielanie, distribúcia novín a časopisov; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa dopravy, balenia a skladovania tovaru.
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); poradenské a konzultačné služby týkajúce sa lekárnických služieb (prípravy predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 24.17.05, 24.13.01, 24.13.25, 24.13.23, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť; Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2018 11/2018 BA3M
 
POZ 1863-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1863-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.08.2018 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.08.2018 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.08.2018 Typ Doručené
1c Plná moc 22.08.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.08.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.09.2018 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2018 Typ Platba
5 výsledok rešerše 28.09.2018 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.2018 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 25.01.2019 Typ Doručené
7a Plná moc 25.01.2019 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
8 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 25.01.2019 Typ Doručené
8a Plná moc 25.01.2019 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 15.02.2019 Typ Odoslané
11 výzva na doplnenie podania námietok 15.02.2019 Typ Odoslané
12 všeobecný referátnik 15.02.2019 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 20.02.2019 Typ Doručené
14 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.02.2019 Typ Platba
15 všeobecný referátnik 25.02.2019 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 26.02.2019 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 25.02.2019 Typ Odoslané
18 Oznámenie 20.04.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 20.04.2020 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 20.04.2020 Typ Doručené
18c Plná moc 20.04.2020 Typ Doručené
19 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.06.2020 Typ Odoslané
20 Žiadosť inde neuvedená 04.08.2020 Typ Doručené
20a Sprievodný list 04.08.2020 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 04.08.2020 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 10.08.2020 Typ Odoslané
22 Žiadosť o pokračovanie v konaní 10.09.2020 Typ Doručené
22a Sprievodný list 10.09.2020 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 23.09.2020 Typ Odoslané
24 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.09.2020 Typ Odoslané
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.11.2020 Typ Doručené
25a Sprievodný list 23.11.2020 Typ Doručené
26 Oznámenie inde neuvedené 24.11.2020 Typ Doručené
26a Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.01.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 29.01.2021 Typ Doručené
28 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.02.2021 Typ Platba
29 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.02.2021 Typ Odoslané
30 Žiadosť inde neuvedená 10.03.2021 Typ Doručené
30a Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
31 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 25.03.2021 Typ Odoslané
32 pokyn na zápis po zverejnení 09.04.2021 Typ Interné listy
POZ 1863-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku