Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1862-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257926 
(151)  Dátum zápisu  27.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  27.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1862-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.07.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.07.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 08, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Hliník; zliatiny obyčajných kovov; primárne hliníkové zliatiny; sekundárne hliníkové zliatiny; hliníkové predzliatiny; lisované hliníkové prefabrikáty (stavebné materiály); ťahané hliníkové rúrky; kovové rúry; duté hliníkové prefabrikáty (stavebné metariály); alobal (hliníková fólia); hliníkový drôt; hliníkové prefabrikáty (stavebné materiály); surové železo; oceliarenské surové železo; zlievarenské surové železo; špeciálne surové železo; oceľová liatina; sivá liatina; liatina (surovina alebo polotovar); oceľ (surovina alebo polotovar); neupokojená oceľ; ťažná oceľ; hlbokoťažná oceľ; vysokopevnostná tvrdá oceľ; hlbokoťažná nestarnúca oceľ; oceľ stabilizovaná hliníkom; nízkouhlíková oceľ; pásová oceľ; oceľové plechy a pásy; morené, opieskované, lístočkové, ryhované, pocínované, pozinkované, pohliníkované, smaltované, lakované, poplastované, ohýbané kovové prefabrikáty (otvorené stavebné materiály); morené, opieskované, lístočkové, ryhované, pocínované, pozinkované, pohliníkované, smaltované, lakované, poplastované, ohýbané kovové prefabrikáty (uzavreté stavebné materiály); kovové vlnité plechy; kovové štetovnice; oceľové stavebné konštrukcie; oceľové mostové konštrukcie; špeciálne oceľové stavebné konštrukcie; kovové zvárané rúry izolované a neizolované; drôt; drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov); drôty z kovových zliatin (nie poistkových); oceľové manipulačné palety; oceľové prepravné palety; oceľové nakladacie palety; kovové káblové bubny; kovové dlaždice; kovové armatúry na potrubia na stlačený vzduch; kovové fólie na balenie; kovové bazény (stavebné koštrukcie); kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; kovové zariadenia na umiestňovanie bicyklo; kovové brány; kovové stavebné dielce; kovová dlažba; kovové dverové zvonce (neelektrické); kovové držadlá, kovové kľučky; kovové dvere; kovové tyče na zváranie; kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové potrubia ventilačných a klimatizačných zariadení; klince; kovové kolíky; kovové kryty komínov; kovové komínové rúry; kovové komíny; kovové flotačné kontajnery; kovové prepravné kontajnery; kovové skladovacie kontajnery; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovové obruče na sudy; kovové rúrkové spojky; kovové skrinky; kovové škatule; kovové dverové kľučky; kovové kľúče; kovové svorky na káble a rúry; kovové nádrže; objímky (železiarsky tovar); prstence (železiarsky tovar); oceľové laná; oceľové stožiare; oceľové rúrky; oceľový drôt; ostnatý drôt; bezpečnostné schránky (pokladničky); kovové poštové schránky; kovové preklady; kovové pánty (závesy); kovové reťaze; kovové rímsy; kovové skoby (kramle); spojovacie plechy; spájkovací drôt; kovové sudy; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubia a rúry ústredného kúrenia; kovové značky okrem svetelných a mechanických; kovové škridly; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; kovové skrutky; kovové viazacie pásky; háčiky (železiarsky tovar); kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo; kovové stavebné stĺpy; kovové nosníky; kovové obklady pre stavebníctvo; kovové obklady stien a priečok (stavebníctvo); kovový stavebný materiál; kovové okná; kovové okenice; kovové okenné rámy; kovové stropy; kovové stropné nosníky; kovové schodišťové stupne; kovové neelektrické otvárače a zatvárače dverí; plomby (olovené pečate); kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; stavebné kovania; kovové stavebné panely; kovové tyče; kovové inzertné stĺpy; kokily (lejárstvo); kovové koľajnice; kovové spriahadlá na reťaze; kovové krúžky na kľúče; kovové krúžky na rukoväte; kovové závitové krúžky; kovové matice; nákovy; kovové nity; biely plech na balenie; pancierové plechy; kovové piliny; plech; kovové pletivo; klince; kovové železničné podvaly; kovové rošty; kovové zárubne; oceľové vystužovacie materiály do betónu (stavebné materiály); oceľové debnenia na stavebné betónové konštrukcie; kovové cestné zvodidlá; kovové debnenia pre stavebníctvo; kovové kostry budov; kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; kovové plášte budov (stavebníctvo); kovové spojky na neelektrické káble; kovové spojky na reťaze; kovové prefabrikáty (stavené materiály); kovové laná; kovové lávky; kovové lejárske formy; kovové lešenia; kovové maltovnice; kovové podpery; kovové poklopy; kovové priečky; kovové priehradové konštrukcie stavieb; kovové drenážne rúry; kovové žľaby pre stavebníctvo; kovové odkvapové žľaby.
08 - Kovové montážne kľúče (ručné nástroje); ručné zápustky, kovadlá.
35 - Marketingový prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; spracovanie textov; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; obchodné sprostredkovateľské služby; televízna reklama,; rozhlasová reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
40 - Povrchové úpravy kovov, dreva a plastov; spracovávanie, opracovávanie a tvárnenie kovov, dreva a plastov; úprava a spracovanie kovových materiálov; pokovovanie; plátovanie; poniklovanie; kováčstvo; zváračské práce; frézovanie; galvanizácia; pozinkovanie; hobľovanie; chrómovanie; zhotovovanie kópií kľúčov; rytie, gravírovanie; informácie o spracovaní a úprave materiálov; recyklácia odpadu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Confal 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Confal a.s.; Príboj 549, Slovenská Ľupča 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.03.2022 6/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.07.2022 13/2022 FG3M
 
POZ 1862-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.07.2021 96,00 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 09.02.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1862-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.07.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.07.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.07.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 26.07.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 08.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie doplatku 09.02.2022 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 11.02.2022 Typ Platba
POZ 1862-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku