Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1861-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1861-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  86050 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2022 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  JM 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Služby elektronického bankovníctva; elektronické bankovníctvo prostredníctvom globálnej počítačovej siete (internetové bankovníctvo); bankovníctvo; investičné bankové služby; medzinárodné bankovníctvo; automatizované bankové služby; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); obchodné bankovníctvo; bankové služby v oblasti prijímania vkladov; bankovnícke a finančné služby; finančné oceňovanie (bankovníctvo); služby telefonického bankovníctva; osobné finančné bankové služby; informatizované bankové služby; internetové bankovníctvo; služby bankomatov; finančné, peňažné a bankové služby; on-line obchodné bankovníctvo; automatické bankové služby pre rozmieňanie mincí; homebanking; finančné bankové služby v oblasti výberu hotovosti; telefonické bankovníctvo a poisťovacie služby; bankové služby v oblasti investície do nehnuteľností; finančné služby v oblasti bankových kariet; finančné bankové služby v oblasti peňažných vkladov; bankové služby vzťahujúce sa na cestovné šeky; bankové služby vo vzťahu k elektronickému prevodu peňažných prostriedkov; bankové služby v oblasti vkladania peňazí; bankové služby poskytované za účelom splácania účtov po telefóne; bankové služby prístupné cez kartu; bankové služby súvisiace s prenosom financií z účtov; automatizované bankové služby súvisiace s transakciami kreditných kariet; automatizované bankové služby súvisiace s transakciami uskutočnenými cez platobné karty; bankové služby v oblasti príjmu platieb s pevne stanovenými splátkami; služby platobných kariet; Služby kreditných a platobných kariet; služby v oblasti bankových kariet, kreditných kariet, debetných kariet a elektronických platobných kariet; služby bezkontaktných platieb; finančné platobné služby; služby elektronickej peňaženky (platobné služby); automatizovaná úhrada platieb; platobné služby v elektronickom obchode; daňové a colné služby; služby v oblasti zúčtovania platobných transakcií; inkaso platieb za tovary a služby; informačné služby týkajúce sa automatizovanej platby účtov; finančné prevody a transakcie, platobné služby; platobné služby poskytované prostredníctvom bezdrôtových telekomunikačných prístrojov a zariadení; správa platieb; služby spracovania platieb dane; pôžičky (finančné úvery); poskytovanie obchodných úverov; platenie splátok; poskytovanie poistenia hypotekárnych pôžičiek; pôžičky na prenájom s možnosťou kúpy; spravovanie transakcií spojených s pôžičkami; pôžičky s ručením na financovanie kúpy motorových vozidiel na splátky; pôžičky s ručením na financovanie kaucií na motorové vozidlá; zabezpečené úvery na financovanie zmluvného prenájmu motorových vozidiel; hypotekárne pôžičky a služby financovania; záručné pôžičky; poskytovanie financií na obchodný úver; poradenské služby v oblasti úverov; poisťovacie služby súvisiace s úvermi; úverové služby; investičné služby; finančné služby spojené s predbežnými platbami; finančné služby vykonávané prostredníctvom karty; finančné služby v oblasti obchodu a podnikania; finančné služby v oblasti akcií; finančné služby poskytované prostredníctvom internetu; finančné služby v oblasti investícií; finančné služby v oblasti obligácií; finančné služby poskytované elektronickými prostriedkami; finančné služby v oblasti kreditných kariet; finančné služby v oblasti správy kreditných kariet; finančné služby v oblasti poskytovania pôžičiek; finančné služby poskytované prostredníctvom internetu a telefonicky; finančné služby poskytované cez telefón a prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete alebo internetu; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek a úverov; konzultácie v oblasti poskytovania pôžičiek; financovanie krátkodobých pôžičiek; financovanie rizikového kapitálu; informačné služby týkajúce sa financií poskytovaných on-line z počítačovej databázy alebo z internetu; spracovanie platieb debetnými kartami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.99.22, 09.01.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIVA WALLET HOLDINGS - SOFTWARE DEVELOPMENT S.A.; 18-20 Amarousiou- Chalandriou street, Gr-151 25 Marousi, Attica; GR 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrea Kůs Považanová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1861-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1861-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1861-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku