Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1860-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1860-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.11.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ceruzky; noviny; periodiká; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); karisbloky; lístky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; zošity; hárky papiera; katalógy; knihy; písacie potreby; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; papiernický tovar; pastelky; puzdrá na šablóny; stojany na fotografie; prospekty; záložky do kníh; ročenky; kalendáre; papierové zástavy; papierové servítky; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; obežníky; letáky; tlačené poukážky; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; identifikačné visačky (kancelárske potreby).
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; externé administratívne riadenie podnikov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; finančné a účtovné audity; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; finančné sponzorstvo; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže.
38 - Posielanie správ; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; online posielanie pohľadníc.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); fotografické reportáže; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Podnikateľka roka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Veselská Lucia, Ing.; Krížna 4066/5, 811 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Valko Marián & partners, s. r. o.; Porubského 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.11.2021 21/2021 BA3M
 
POZ 1860-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1860-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.08.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 27.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.08.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.09.2020 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.09.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.09.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.09.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 01.12.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
7e Príloha inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.08.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 26.10.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 26.10.2021 Typ Doručené
9b Osvedčovacia doložka 26.10.2021 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 26.10.2021 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 27.10.2021 Typ Interné listy
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.11.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 12.11.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 12.11.2021 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 12.11.2021 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise zmeny 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1860-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 Veselská Lucia, Ing. Veselská Lucia, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku