Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1860-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232412 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1860-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Korenie; zákusky a pečivo; zákusky a pečivo bez použitia vajec a živočíšnych produktov; zmrzlina; kandis ako potravina; pražená kukurica, pukance; sladké drievka (cukrovinky); mandľové cukrovinky; potraviny na báze ovsa a iných obilnín; ovsené vločky; kukuričné vločky; výrobky z obilnín; vegetariánske obložené pečivo patriace do tejto triedy; cukrárenské výrobky; bylinkové čaje nie na lekárske účely; med; chlieb; pečivo; pizza; cukrovinky.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovaru a služieb pre iné podniky).
41 - Vydávanie kníh, textov okrem reklamných; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, prednášok, kultúrnych a vzdelávacích výstav; požičiavanie kníh; náboženská výchova; služby na oddych a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; usporadovanie školení; organizovanie a plánovanie spoločenských akcií; vyučovanie, vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní.
43 - Reštauračné služby; gastronomické služby; príprava jedál, hostiny; hotelové služby; jedálne; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; ubytovacie služby; kaviarne; prenajímanie a poskytovanie prechodného ubytovania; prevádzka čajovní; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; príprava jedál vo vegetariánskej detskej dennej škôlke. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.02, 26.03.23, 24.15.21, 26.11.01, 27.05.13, 27.05.11, 27.05.19, 29.01.01, 27.03.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lakšmí s.r.o.; Jabloňová 586, 763 14 Zlín - Kostelec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 1860-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1860-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.11.2011 Typ Interné listy
4 Plná moc 28.11.2011 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.12.2011 Typ Odoslané
6 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2011 Typ Platba
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.12.2011 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2012 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 24.01.2012 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.01.2012 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2012 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 13.04.2017 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.03.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.04.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 14.04.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 14.04.2021 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 14.04.2021 Typ Doručené
15d Výpis z obchodného registra 14.04.2021 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 14.04.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.04.2021 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 19.04.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 19.04.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.04.2021 Typ Odoslané
19 Doplnenie materiálov 03.05.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
20 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 05.05.2021 Typ Platba
POZ 1860-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku