Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1859-94
(111)  Číslo ochrannej známky  173428 
(151)  Dátum zápisu  20.01.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.08.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1859-94 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.1994 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.04.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Cukor, cukríky, nugát s lieskovými orieškami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RUBÍN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Barry Callebaut AG; Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8004 Zurich; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  649133 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  24. 01. 1996 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  BG; CZ; HU; PL; RO; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.08.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.04.1995 4/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.10.2001 10/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 08.06.2004 6/2004 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2014 3/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.10.2014 10/2014 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 1/2016 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2020 1/2020 PC3M
 
POZ 1859-94
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.06.2001 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2001 200,00 SKK
40 Doplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.07.2001 300,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.03.2004 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.10.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.06.2014 66,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.08.2014 3,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2015 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1859-94
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiad. do OMPI o zápis zmeny Typ Odoslané
Osvedčenie Typ Doručené
Odmietnutie MOZ Typ Doručené
Odmietnutie MOZ Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Plná moc 16.08.1994 Typ Doručené
Prihláška OZ 16.08.1994 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 16.08.1994 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 12.09.1994 Typ Platba
Oznámenie 16.09.1994 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (FR) 04.10.1994 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.10.1994 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 04.10.1994 Typ Doručené
všeobecný referátnik 21.10.1994 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 25.10.1994 Typ Platba
Oznámenie 25.11.1994 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.01.1995 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 09.02.1995 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 05.01.1996 Typ Doručené
Žiad. do OMPI o MZ 11.01.1996 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 11.01.1996 Typ Odoslané
Doklad 12.03.1996 Typ Doručené
p.na dodatok 13.03.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o informáciu 12.04.1996 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.04.1996 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.1996 Typ Odoslané
Oznámenie 16.01.1997 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.01.1997 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.02.1997 Typ Platba
p.na dodatok 04.02.1997 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.02.1997 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1997 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 21.10.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 13.01.1998 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 20.02.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2001 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.06.2001 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2001 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 04.07.2001 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 17.07.2001 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 17.07.2001 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.07.2001 Typ Odoslané
40 Doplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 25.07.2001 Typ Platba
List z OMPI 27.08.2001 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.03.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.03.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.10.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.06.2014 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.07.2014 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 31.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.07.2014 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.08.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 25.12.2014 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 26.02.2015 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 26.02.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 28.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 28.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.07.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 11.02.2016 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 10.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 04.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2019 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.12.2019 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmena mena/adresy majiteľa MOZ 12.05.2022 Typ Doručené
List z OMPI 12.05.2022 Typ Doručené
Informácia z WIPO o zmena mena/adresy majiteľa MOZ 19.05.2022 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 19.05.2022 Typ Doručené
POZ 1859-94
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.07.2001 Kraft Foods Slovakia, a.s. Jacobs Suchard Figaro, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.01.2014 Mondelez Slovakia, a. s. Kraft Foods Slovakia, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.08.2014 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 03.12.2015 Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o. Mondelez Slovakia, a. s.
5 Prevod majiteľa 26.11.2019 Barry Callebaut AG MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku