Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1859-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1859-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 21, 25, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Hudobné zvukové nahrávky, audio a video záznamy; multimediálne záznamy; nabraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenabraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá.,
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy a periodika; fotografie; plagáty; kalendáre; samolepky; propagačne publikácie; papierové obaly.
21 - Sochy, figúrky, plakety a medaily a umelecké predmety vyrobene z materiálov ako porcelán, terakota alebo sklo, zahrnuté v tejto triede; hrnčeky; poháre; nádoby na pitie; taniere; keďže v tejto triede iba vo vzťahu k osobnosti a dielu Miroslava Žbirku.,
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; keďže v tejto triede iba vo vzťahu k osobnosti a dielu Miroslava Žbirku.
41 - Organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí; organizovanie živých vystúpení; živá hudba; výroba zvukových nahrávok a/alebo videonahrávok; tvorba audia, videa, multimédií a fotografii; služby nahrávacieho štúdia; obstarávanie zvukových, filmových, video a televíznych nahrávok; služby v oblasti zvukových nahrávok a videonahrávok; tvorba zvukových nahrávok; produkcia audiovizuálnych predstavení; prenájom nahraných dátových nosičov na účely zábavy; vydavateľské služby; nakladateľské služby.,  
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIRO AGENCY s.r.o.; Široká 124/15, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří Štaidl; Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1859-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 29.09.2022 206,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1859-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1859-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku