Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1858-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1858-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia; informácie o možnostiach dopravy; poskytovanie informácií o cestovných trasách.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prechodné ubytovanie; prenájom prechodného ubytovania; hotelové ubytovacie služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; prenájom ubytovania počas prázdnin. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.07.11, 26.03.23, 27.99.01, 29.01.02, 26.01.18, 27.99.16, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PLACES2GO a.s.; P. Jilemnického 3858/8, 695 01 Hodonín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  PETKOV & Co s. r. o.; Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1858-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1858-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1858-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku