Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1857-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  257899 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1857-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  30.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so sladom pre zvieratá, s naklíčeným sladom, s nespracovanými sladovými obilninami, so sladovým jačmeňom, so zvyškami sladových látok používanými ako krmivo pre zvieratá, s pivným octom, s pivovarníckym obilím ako hnojivom; prenájom predajných automatov; obchodné poradenstvo v oblasti franchisingu; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; televízna reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; platené reklamné služby typu „klikni sem“; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na podporu predaja výrobkov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu.
43 - turistické ubytovne; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných stavieb; prenájom prednáškových sál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích zariadení; poskytovanie pozemkov pre kempingy; požičiavanie turistických stanov; prenájom automatov na pitnú vodu; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov; zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Königsberg 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Christova Andrea; Palkovičova 217/14, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2020 11/2020 BA3M
2 Zmeny v zozname tovarov a služieb 30.06.2022 12/2022 XD3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 30.06.2022 12/2022 FH3M
 
POZ 1857-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.09.2020 106,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.02.2021 25,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1857-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.08.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 31.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.09.2020 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.09.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 22.09.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.09.2020 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.02.2021 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.02.2021 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 10.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 20.04.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 17.06.2021 Typ Doručené
konečné predĺženie lehoty 18.06.2021 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.07.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 23.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.07.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 01.12.2021 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 17.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.03.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 12.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.06.2022 Typ Odoslané
POZ 1857-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku