Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1853-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1853-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie videoautomaty.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing.
41 - Zábava; online hazardné hry (herne); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie elektronických žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie textov (okrem reklamných); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.99, 01.01.05, 01.15.07, 26.01.05, 05.13.11, 29.01.15, 27.05.08, 27.07.11, 27.07.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Modrá, zelená, fialová, oranžová, červená, žltá, čierna, biela, hnedá, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1853-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1853-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Doručené
POZ 1853-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku