Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1853-2008
(111)  Trademark Number  225379 
(151)  Registration Date  14.07.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.10.2018 
(210)  Application Number  1853-2008 
(220)  Application Date  10.10.2008 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.04.2009 
(450)  Publication of Registration Date  07.09.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové okná, kovové okenice, okenné rámy, kovové dvere, kovové brány, pánty a závesy, kovania, stavebné kovania, kovania na okná, dvere a nábytok, stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu, zámočnícke výrobky, kovové rúry, stavebné kovania, kovový spojovací materiál, železiarske výrobky, parapetné dosky z kovových materiálov, obyčajné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny, drobný železiarsky tovar, kovové zápustné kolíky, háčiky (železiarsky tovar), kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo.
16 - Prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
17 - Dosky a tyče z plastov (polotovary), hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, hadice, polotovary z plastických hmôt v tvare profilov a tvarovaných kusov pre nábytkársky priemysel a na výrobu okien, profily vždy úplne alebo čiastočne z plastických hmôt ako polotovary.
19 - Plastové okná, plastové dvere, drevené okná, drevené dvere, okná s rámami z plastických hmôt, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, rámy (okenné) s výnimkou kovových, skladacie dvere s výnimkou kovových, výplne dverí s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou kovových, plastové garážové brány, plastové rolety, cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, najmä medzi sklené, exteriérové, vertikálne žalúzie, časti a diely týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov, vonkajšie rolety a žalúzie, časti a diely týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov, žalúzie s výnimkou kovových, plastové rolety, debnenie s výnimkou kovového, dosky - stavebné drevo, latky, drevené dyhy, drevené a plastové obloženie, drevo opracované, drevo opracované - stolárske, strešné krokvy, lišty s výnimkou kovových, mriežky s výnimkou kovových, palisády s výnimkou kovových, podlahové dosky, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti schodísk, drevotrieskové dosky, hranoly, nekovový stavebný materiál, prírodný a umelý kameň, inzertné stĺpy s výnimkou kovových, reklamné stĺpy s výnimkou kovových, nekovové reklamné panely s výnimkou svetelných.
20 - Interiérové žalúzie a rolety lamelové a ich časti, drobný nekovový materiál na okná a dvere, dverové obloženie s výnimkou kovového, kladky z plastických hmôt na rolety, koľajnice na záclony, závesy a žalúzie, kovanie na okná a dvere s výnimkou kovového, schodišťové zábradlia, závory s výnimkou kovových, závesy a siete proti hmyzu.
35 - Maloobchodné služby v oblasti plastových a drevených okien a dverí a stavebníctva; veľkoobchodné služby v oblasti plastových a drevených okien a dverí a stavebníctva; reklamná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42.
37 - Montáž, inštalácia a opravy okien, dverí a iných stavebných prvkov, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, izolovanie stavieb, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, zasklievanie balkónov a lodžií, maľovanie a natieranie, lepenie fólií, murovanie, klampiarstvo a inštalatérstvo, vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, čistenie, čistenie exteriérov a interiérov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatérstvo, čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické opravy, stavebné informácie, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž kuchynských zariadení, montáž nábytku a zariadení, montáž a opravy vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce na strechách, stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia budov, tapetovanie, umelecká stolárska výroba a opravy, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy výťahov, prenájom náradia a nástrojov, prenájom podlahárskych strojov, prenájom čistiacich strojov.
40 - Spracovanie dreva a plastových materiálov, frézovanie, hobľovanie, farbenie dreva a plastov, morenie dreva, lakovanie dreva a plastov, obrusovanie, brúsenie, presné rezanie, informácie o starostlivosti o materiál, čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami), spájanie materiálov (pre tretie osoby).
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce sa plastových a drevených okien a dverí, stavebných prác a zatepľovania budov, výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby, navrhovanie pre tretie osoby, priemyselný dizajn, prieskumy (inžinierske práce), projektovanie stavieb, dizajn nábytku a bytového zariadenia, vypracovanie stavebných výkresov, technický prieskum, výzdoba interiérov, architektonické poradenstvo. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 26.04.11, 25.05.05, 26.03.06, 26.03.19, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.06, 26.03.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, žltá, čierna, sivá, hnedá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Várady Tomáš; Muľka 15, 985 31 Rapovce; SK 
(740)  Attorney(s)  Balážiková Andrea, JUDr. PhD.; Kármana 22/a, 984 01 Lučenec; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.10.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2009 04/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2009 09/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2019 06/2019 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2019 06/2019 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 1853-2008
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1853-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2008 Type Delivered
1a Plná moc 10.10.2008 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 10.10.2008 Type Delivered
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.10.2008 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.10.2008 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2008 Type Payment
4 výsledok rešerše 05.02.2009 Type Internal Letter
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.02.2009 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2009 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.07.2009 Type Sent document
8 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 16.12.2010 Type Delivered
9 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.12.2010 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku 29.12.2010 Type Sent document
11 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 30.12.2010 Type Payment
12 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 05.01.2011 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.04.2019 Type Delivered
13a Sprievodný list 05.04.2019 Type Delivered
13b Plná moc 05.04.2019 Type Delivered
13c Príloha inde neuvedená 05.04.2019 Type Delivered
13d Príloha inde neuvedená 05.04.2019 Type Delivered
13e Príloha inde neuvedená 05.04.2019 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.04.2019 Type Delivered
15 Oznámenie k poplatkom 05.04.2019 Type Delivered
15a Plná moc 05.04.2019 Type Delivered
16 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.04.2019 Type Payment
17 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.04.2019 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Type Sent document
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2019 Type Payment
20 Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2019 Type Delivered
20a Sprievodný list 11.10.2019 Type Delivered
20b Plná moc 11.10.2019 Type Delivered
20c Doklad o prevode 11.10.2019 Type Delivered
20d Oznámenie k poplatkom 11.10.2019 Type Delivered
21 dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2019 Type Sent document
POZ 1853-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.05.2019 Ing. Peter Jakubove PLAST-MONT PLAST-MONT, Jakubove Peter, Ing.
2 Prevod majiteľa 06.11.2019 Várady Tomáš Ing. Peter Jakubove PLAST-MONT
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 Belička Ivan, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 Balážiková Andrea, JUDr. PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku