Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1853-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  225379 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.10.2018 
(210)  Číslo prihlášky  1853-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.10.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové okná, kovové okenice, okenné rámy, kovové dvere, kovové brány, pánty a závesy, kovania, stavebné kovania, kovania na okná, dvere a nábytok, stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu, zámočnícke výrobky, kovové rúry, stavebné kovania, kovový spojovací materiál, železiarske výrobky, parapetné dosky z kovových materiálov, obyčajné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny, drobný železiarsky tovar, kovové zápustné kolíky, háčiky (železiarsky tovar), kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo.
16 - Prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
17 - Dosky a tyče z plastov (polotovary), hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, hadice, polotovary z plastických hmôt v tvare profilov a tvarovaných kusov pre nábytkársky priemysel a na výrobu okien, profily vždy úplne alebo čiastočne z plastických hmôt ako polotovary.
19 - Plastové okná, plastové dvere, drevené okná, drevené dvere, okná s rámami z plastických hmôt, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, rámy (okenné) s výnimkou kovových, skladacie dvere s výnimkou kovových, výplne dverí s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou kovových, plastové garážové brány, plastové rolety, cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, najmä medzi sklené, exteriérové, vertikálne žalúzie, časti a diely týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov, vonkajšie rolety a žalúzie, časti a diely týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva a iných nekovových materiálov, žalúzie s výnimkou kovových, plastové rolety, debnenie s výnimkou kovového, dosky - stavebné drevo, latky, drevené dyhy, drevené a plastové obloženie, drevo opracované, drevo opracované - stolárske, strešné krokvy, lišty s výnimkou kovových, mriežky s výnimkou kovových, palisády s výnimkou kovových, podlahové dosky, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti schodísk, drevotrieskové dosky, hranoly, nekovový stavebný materiál, prírodný a umelý kameň, inzertné stĺpy s výnimkou kovových, reklamné stĺpy s výnimkou kovových, nekovové reklamné panely s výnimkou svetelných.
20 - Interiérové žalúzie a rolety lamelové a ich časti, drobný nekovový materiál na okná a dvere, dverové obloženie s výnimkou kovového, kladky z plastických hmôt na rolety, koľajnice na záclony, závesy a žalúzie, kovanie na okná a dvere s výnimkou kovového, schodišťové zábradlia, závory s výnimkou kovových, závesy a siete proti hmyzu.
35 - Maloobchodné služby v oblasti plastových a drevených okien a dverí a stavebníctva; veľkoobchodné služby v oblasti plastových a drevených okien a dverí a stavebníctva; reklamná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, obchodné administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42.
37 - Montáž, inštalácia a opravy okien, dverí a iných stavebných prvkov, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, izolovanie stavieb, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, zasklievanie balkónov a lodžií, maľovanie a natieranie, lepenie fólií, murovanie, klampiarstvo a inštalatérstvo, vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, čistenie, čistenie exteriérov a interiérov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatérstvo, čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické opravy, stavebné informácie, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž kuchynských zariadení, montáž nábytku a zariadení, montáž a opravy vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce na strechách, stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia budov, tapetovanie, umelecká stolárska výroba a opravy, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy výťahov, prenájom náradia a nástrojov, prenájom podlahárskych strojov, prenájom čistiacich strojov.
40 - Spracovanie dreva a plastových materiálov, frézovanie, hobľovanie, farbenie dreva a plastov, morenie dreva, lakovanie dreva a plastov, obrusovanie, brúsenie, presné rezanie, informácie o starostlivosti o materiál, čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami), spájanie materiálov (pre tretie osoby).
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce sa plastových a drevených okien a dverí, stavebných prác a zatepľovania budov, výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby, navrhovanie pre tretie osoby, priemyselný dizajn, prieskumy (inžinierske práce), projektovanie stavieb, dizajn nábytku a bytového zariadenia, vypracovanie stavebných výkresov, technický prieskum, výzdoba interiérov, architektonické poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.11, 25.05.05, 26.03.06, 26.03.19, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.06, 26.03.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, žltá, čierna, sivá, hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Várady Tomáš; Muľka, 985 31 Rapovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Balážiková Andrea, JUDr. PhD.; Kármana 22/a, 984 01 Lučenec; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2009 04/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2009 09/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2019 06/2019 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2019 06/2019 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 1853-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1853-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 10.10.2008 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 10.10.2008 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.10.2008 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.10.2008 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2008 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.02.2009 Typ Interné listy
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.02.2009 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2009 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.07.2009 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 16.12.2010 Typ Doručené
9 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.12.2010 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 29.12.2010 Typ Odoslané
11 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 30.12.2010 Typ Platba
12 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 05.01.2011 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.04.2019 Typ Doručené
13a Sprievodný list 05.04.2019 Typ Doručené
13b Plná moc 05.04.2019 Typ Doručené
13c Príloha inde neuvedená 05.04.2019 Typ Doručené
13d Príloha inde neuvedená 05.04.2019 Typ Doručené
13e Príloha inde neuvedená 05.04.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.04.2019 Typ Doručené
15 Oznámenie k poplatkom 05.04.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 05.04.2019 Typ Doručené
16 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.04.2019 Typ Platba
17 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.04.2019 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2019 Typ Platba
20 Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 11.10.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 11.10.2019 Typ Doručené
20c Doklad o prevode 11.10.2019 Typ Doručené
20d Oznámenie k poplatkom 11.10.2019 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1853-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.05.2019 Ing. Peter Jakubove PLAST-MONT PLAST-MONT, Jakubove Peter, Ing.
2 Prevod majiteľa 06.11.2019 Várady Tomáš Ing. Peter Jakubove PLAST-MONT
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 Belička Ivan, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 Balážiková Andrea, JUDr. PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku