Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1852-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1852-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.03.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Ryža, tapioka, ságo, múka a výrobky z cereálií, chlieb a jemné pečivo, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot,, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ryžové chuťovky.
35 - Služby maloobchodného predaja a veľkoobchodného predaja v obchodoch, predaj prostredníctvom svetových počítačových sietí, katalógovom, na dobierku, pomocou telefónu, pomocou rádia a televízie a prostredníctvom iných, elektronických prostriedkov vo vzťahu k nasledujúcim tovarom: konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a, zelenina, jedlé oleje, ryža, múka a obilninové prípravky, chlieb, ocot, koreninové prísady (chuťové prísady).
43 - Reštauračné služby (jedlo), stravovacie služby pre hostí v samoobslužných reštauráciách a v kafetériách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZARA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.); Avenida de la Diputación "Edificio Inditex", E-15142 Arteixo (A Coruña); ES 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1852-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1852-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad žiadosti o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 14.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 20.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.09.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1852-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku