Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1851-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235382 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1851-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Vitamínové prípravky; rastlinné výťažky na lekárske použitie; vitamínové a/alebo minerálne prípravky a látky; potravinové doplnky s obsahom vitamínov, hlavne vo forme práškov, toboliek, tabletiek, dražé, piluliek a cukríkov; potravinové doplnky a prísady do potravín zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahujúcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HEPAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GENERICA spol. s r.o.; Vrbovská č. 39, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1157762 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  28. 12. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2013 10/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.10.2014 10/2014 QB3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.06.2018 6/2018 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35113190 1 GENERICA spol. s r.o. nevýlučná 21.08.2014 platná
 
POZ 1851-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.01.2013 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.01.2013 166,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 13.08.2013 17,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.04.2014 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.06.2014 20,00 EUR
43 Poplatok za zápis licencie pre MOZ 11.09.2014 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2018 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1851-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.12.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.12.2012 Typ Doručené
Plná moc 31.12.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 02.01.2013 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 08.01.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 08.01.2013 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.01.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2013 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.02.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.02.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 01.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 04.03.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 06.03.2013 Typ Interné listy
List z OMPI 02.04.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 10.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.07.2013 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 15.08.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 20.11.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 24.01.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.01.2014 Typ Doručené
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 24.03.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.04.2014 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 26.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.05.2014 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.06.2014 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 18.07.2014 Typ Doručené
Licencia k MOZ 21.07.2014 Typ Doručené
Licencia k MOZ 23.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 23.07.2014 Typ Doručené
Plná moc 23.07.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 05.09.2014 Typ Odoslané
43 Poplatok za zápis licencie pre MOZ 12.09.2014 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o zápis licencie 18.09.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 19.09.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 19.09.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 05.02.2015 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 14.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 05.08.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 08.10.2015 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 15.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 15.02.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 15.02.2018 Typ Doručené
Generálna plná moc 15.02.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 17.05.2018 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1851-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
3 Prevod majiteľa 27.04.2018 GENERICA spol. s r.o. GALENICA s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2018 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku