Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 185-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236204 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.02.2023 
(210)  Číslo prihlášky  185-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Medovina; víno; alkoholické nápoje z kvaseného medu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VÍNO S DUŠOU MEDU 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Peter Kudláč - APIMED; Nová 645/47, Dolná Krupá 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 185-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.02.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 185-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 01.03.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 15.07.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 185-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2022 Ing. Peter Kudláč - APIMED Ing. Peter Kudláč - APIMED
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku