Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1849-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1849-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; mydlá; esenciálne oleje; čistiace prípravky; pracie prostriedky; voňavkárske výrobky; dezodoranty (parfuméria).
05 - Výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; bylinkové čaje (liečivé nápoje); vitamínové prípravky; kozmetické prípravky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; mydlá s liečivými účinkami; antibakteriálne mydlá.
10 - Masážne prístroje a nástroje; masážne zariadenia na osobné účely; terapeutické posilňovacie zariadenia.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, so zdravotníckymi potrebami, výživovými doplnkami, produktami zdravej výživy, potravinami a nápojmi, čajom, olejmi na kozmetické, lekárske, terapeutické a potravinárske účely; online maloobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, so zdravotníckymi potrebami, výživovými doplnkami, produktami zdravej výživy, potravinami a nápojmi, čajom, olejmi na kozmetické, lekárske, terapeutické a potravinárske účely; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, so zdravotníckymi potrebami, výživovými doplnkami, produktami zdravej výživy, potravinami a nápojmi, čajom, olejmi na kozmetické, lekárske, terapeutické a potravinárske účely; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.16, 05.05.20, 05.03.13, 01.15.15, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  odtiene zelenej 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KRIAR s.r.o.; Hlinková 683/23, Bytča 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1849-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.09.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1849-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Doručené
POZ 1849-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku