Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1848-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234787 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1848-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické výrobky a prípravky, minerálne doplnky potravín, doplnky výživy na lekárske účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Probio-Fix Inum 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S & D Pharma CZ, spol. s r. o.; Písnická 22/546, 142 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1848-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2012 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1848-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.12.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.12.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 20.12.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1848-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku