Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1847-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1847-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; mušty; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; vody (nápoje); hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu limonád; limonády; ovocné nektáre.
33 - Víno; sýtené víno (šumivé víno); sýtené a nesýtené miešané alkoholické nápoje pripravené z vína; digestíva (likéry a liehoviny); liehoviny; destilované nápoje; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); rum; vodka; alkoholické nápoje z cukrovej trstiny (nira); obilninové destilované alkoholické nápoje; jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický); mätový likér; horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; arak; koktaily; curaçao (pomarančový likér); džin; likéry; medovina; griotka; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno).
35 - Maloobchodné služby s liehovinami a vínom ; veľkoobchodné služby s liehovinami a vínom ; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.17.25, 26.11.12, 29.01.07, 27.05.13, 03.01.02, 03.01.23, 24.09.02, 24.09.10, 29.01.02, 25.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.; Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1847-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1847-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Doručené
POZ 1847-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku