Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1846-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1846-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; reklama; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; zbieranie údajov do počítačových databáz;online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom bilbordov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií.
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); organizovanie financovania stavebných projektov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.12, 26.04.03, 24.17.02, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  šarlátová (Pantone Warm Red), marhuľová (Pantone 7660C)  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  365.invest, správ. spol., a. s.; Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1846-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 20.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1846-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 16.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 1846-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku