Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1844-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1844-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovatel’ne práce; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nabratou hudbou alebo nabratými filmami; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; analýzy nákladov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; indexovanie webových stránok na obchodné a reklamné účely; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch.
38 - Telekomunikačné služby; rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; komunikácia prostredníctvom optických sietí; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); telefonická komunikácia; telefonické služby; komunikácia mobilnými telefónmi.
41 - Vzdelávanie; prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; rozhlasová zábava; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); požičiavanie audioprístrojov; titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných) školenia vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; koučovanie (školenie); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; tvorba videozáznamov na podujatiach.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloudcomputing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie vizitiek; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov; autentifikácia používateľov technológiami pre transakcie elektronického obchodu; autentifikácia používateľov technológiami jednotného prihlasovania do viacerých online softvérových aplikácií súčasne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PAGODA STUDIO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SpyGER ARTS Studio s.r.o.; Zadunajská cesta 5, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1844-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1844-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 1844-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku