Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1841-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235094 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1841-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Pilníky na nechty.
21 - Sklené nádoby, maľované výrobky zo skla, čaše, poháriky, sklenené poháre.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s výrobkami uvedenými v triede 8 a 21. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.19, 26.01.20, 27.05.22, 27.01.12, 27.99.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IOP-plus, s.r.o.; Fučíkova 619/9, 987 01 Poltár; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1841-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2012 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1841-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 05.12.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 26.02.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 24.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 26.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1841-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku