Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1840-2019
(111)  Trademark Number  251630 
(151)  Registration Date  17.01.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  17.01.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1840-2019 
(220)  Application Date  26.08.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2019 
(450)  Publication of Registration Date  03.03.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; finančné analýzy; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti).
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; expertízy (inžinierske práce); inžinierska činnosť; technologické poradenstvo; technologický výskum; architektonické služby; architektonické poradenstvo; priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie interiérov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Dvor Nivy 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HB REAVIS Slovakia a. s.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.08.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1840-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1840-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2019 Type Delivered
1a Plná moc 26.08.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 27.08.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.09.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.09.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2019 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.01.2020 Type Sent document
POZ 1840-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku