Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1840-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251630 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1840-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; finančné analýzy; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti).
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; expertízy (inžinierske práce); inžinierska činnosť; technologické poradenstvo; technologický výskum; architektonické služby; architektonické poradenstvo; priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie interiérov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dvor Nivy 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HB REAVIS Slovakia a. s.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1840-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1840-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 26.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1840-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku