Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1840-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232545 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1840-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 09, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Zámočnícke výrobky vrátane kľúčov a hrubých kľúčov, valcových vložiek zámok, zapadacích plechov, kovania a príslušenstva, zatváračov dverí (neelektrických), kovových pántov (závesov), kľučiek z kovu alebo prevažne z kovu, kovových závor a mechanizmu na núdzové otváranie a zatváranie dverí; bezpečnostné schránky; časti k už uvedeným výrobkom.
09 - Elektrické a elektromechanické zámky; zámkové karty a čítačky zámkových kariet; elektrické zapadacie plechy; elektrické zatvárače a otvárače dverí; signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje vrátane tých, ktoré overujú a kontrolujú pohyb osôb vnútri budov, vstup do budov a odchod z budov, priechod/prejazd dverami a vstupnými priestormi, ako aj tých prístrojov a nástrojov, ktoré sa používajú so zámkami a/alebo bezpečnostnými schránkami.
35 - Prevádzkovanie virtuálnych obchodných stredísk na internete v oblasti mechanických, elektromechanických a elektrických zámok, kľúčov, prostriedkov všetkého druhu na uzatváranie a otváranie objektov a zariadení a ich zabezpečenie, zámočníckych výrobkov a ich príslušenstiev.
37 - Inštalácia a oprava zámok a im podobných výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.08, 03.01.16, 03.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.; Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 3/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 8/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.05.2022 9/2022 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 11.05.2022 9/2022 ND3M
 
POZ 1840-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2011 182,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.10.2021 76,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1840-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.11.2011 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2011 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.11.2011 Typ Platba
výsledok rešerše 13.01.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.01.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.03.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 06.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 28.10.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 23.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.12.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.12.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.12.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.01.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 02.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.03.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 1840-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.04.2022 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.04.2022 Zivko Mijatovic and Partners s. r. o. Magdaléna Bachratá
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku