Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 184-2010
(111)  Trademark Number  229439 
(151)  Registration Date  15.03.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.02.2020 
(210)  Application Number  184-2010 
(220)  Application Date  12.02.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.12.2010 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné predmety, adresné štítky do adresovacích strojov, obežníky, kancelársky papier, listový papier, papierové pásky, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, kopírovací papier, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, bielizeň, opasky, nohavice, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky, klobúky, šilty na pokrývky hlavy, konfekcia, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, kravaty, manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy, plášte, ponožky, rukavice, saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé topánky, pracovná obuv, sandále, kovanie na obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie z drahých kovov, ozdobné brošne, spony, ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na šaty, ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov, umelé kvety, opaskové pracky, pásky na rukávy, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov,
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, hospodárske a ekonomické predpovede, odborné obchodné poradenstvo, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, lepenie plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, štatistické informácie, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Spoločenská výchova, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie spoločenských a politických zhromaždení, organizovanie manifestácií a sprievodov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov.
42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru.
45 - Právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti ľudských práv, poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, právny výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.03.04, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.03, 27.99.13, 27.99.11 
(540) Trademark