Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1839-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1839-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; finančné analýzy; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti).
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť).
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; expertízy (inžinierske práce); inžinierska činnosť; technologické poradenstvo; technologický výskum; architektonické služby; architektonické poradenstvo; priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie interiérov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Nivy Hub 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HB REAVIS Slovakia a. s.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.; Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1839-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1839-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 26.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1839-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku