Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1839-2012
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1839-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky s obsahom vitamínov, hlavne vo forme práškov, toboliek, tabletiek, dražé, piluliek a cukríkov; výživové doplnky a prísady do potravín zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahujúcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty; všetky uvedené produkty nie vo forme liekov.
42 - Vývoj nových výrobkov pre zákazníkov, okrem vývoja liekov a im podobných výrobkov a okrem vývoja prírodných liečiv; vývoj kozmetických výrobkov; vývoj výživových doplnkov; vývoj dietetických prípravkov; všetky uvedené služby netýkajúce sa výrobkov na lekárske použitie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALENICA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GALENICA s.r.o.; Vrbovská 39, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 03.04.2017 4/2017 FC3M
 
POZ 1839-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2013 183,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.01.2013 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 25.09.2013 27,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.02.2014 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.05.2014 20,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.03.2015 7,00 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 01.06.2015 8,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1839-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 04.12.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.12.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.12.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 14.01.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 14.01.2013 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.01.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.01.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 28.01.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2013 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 30.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.02.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.02.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 01.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 04.03.2013 Typ Odoslané
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 14.03.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.03.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 03.04.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2013 Typ Interné listy
List z OMPI 15.05.2013 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 23.05.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 07.06.2013 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 18.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.09.2013 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 14.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 16.12.2013 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.12.2013 Typ Doručené
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 13.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.02.2014 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.02.2014 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 16.04.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.04.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.05.2014 Typ Platba
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.05.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 17.06.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 19.06.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ 25.08.2014 Typ Odoslané
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 24.09.2014 Typ Doručené
Podanie rozkladu 26.09.2014 Typ Doručené
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 09.10.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 24.10.2014 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 24.10.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 27.10.2014 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 27.10.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.11.2014 Typ Odoslané
predkladacia správa k rozkladu 04.11.2014 Typ Interné listy
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 14.11.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 30.12.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.02.2015 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 16.02.2015 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 19.02.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.02.2015 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.03.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 05.03.2015 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 06.03.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 29.05.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.05.2015 Typ Doručené
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 03.06.2015 Typ Platba
všeobecný referátnik 10.06.2015 Typ Odoslané
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 23.06.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.10.2015 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 22.02.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.05.2016 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 12.12.2016 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 12.12.2016 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 12.12.2016 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 19.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 20.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 20.01.2017 Typ Doručené
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 12.07.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 07.09.2017 Typ Doručené
POZ 1839-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku