Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1836-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1836-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 12, 16, 24, 25, 26, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Bodné a sečné zbrane; nožiarsky tovar a príbory; bodné a sečné zbrane; bodáky; vreckové nožíky; lovecké nože; nožiarsky tovar; pošvy na meče; sekery; mačety; meče; nože; dýky.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); motocykle; sedadlá na motocykle; bočné prívesné vozíky k motocyklom; motocyklové motory; tašky na motocykle (nosiče batožiny); plné pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; motocyklové rámy; poťahy na motocyklové sedadlá.
16 - Fotografie; papier a lepenka; tlačoviny; pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagáty; albumy; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; karisbloky; skicáre; brožúry; pečate; pečatidlá; materiály na pečatenie; zošity; poznámkové zošity; mapy; katalógy; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; portréty; prospekty; knihárske potreby; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; papierové servítky; letáky; samolepky (papiernický tovar); pásky (prstence) na cigary, etikety.
24 - Textilné alebo plastové stolové vlajky; textilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky.
25 - Oblečenie pre motoristov; ; odevy; tričká; košele, mikiny, pokrývky hlavy; čiapky; šilty; šilty (pokrývky hlavy); klobúky; obuv; topánky; šatky, šály; opasky (časti odevov); svetre; vrchné ošatenie; bundy; saká; čelenky (oblečenie); nohavice; plátenná obuv; vesty, rukavice.
26 - Čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria); gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; gombíky; monogramy (značky na bielizeň); šnúry na odevy; značky na bielizeň (písmená); galantérny tovar okrem nití a priadzí; pracky na obuv; pracky (odevné doplnky); odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); pásky, stuhy na vyznamenania; brošne, odznaky (doplnky oblečenia); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky, výšivky (galantéria).
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie športových podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.23, 23.01.01, 23.05.05, 16.03.13, 27.01.10, 27.05.09, 26.03.06, 26.04.22, 09.01.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÝCHODNÁ HLIADKA Presadzovanie Práva - Motocyklový klub / EAST PATROL Law Enforcement - Moto club; Prostějovská 4844/52, Prešov 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1836-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 19.09.2022 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1836-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.09.2022 Typ Doručené
POZ 1836-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku