Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1836-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251660 
(151)  Dátum zápisu  22.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1836-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; nahraté počítačové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické informačné tabule; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; bankomaty; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); elektronické interaktívne tabule; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačové operačné programy (nahraté); spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); počítačové rozhrania; mikroprocesory; procesory (centrálne procesorové jednotky).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávania reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby.
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; klíring; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie kreditných kariet; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančný výskum.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); telekonferenčné služby; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku.
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatra banka, a. s.; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FH3M
 
POZ 1836-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1836-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 26.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 26.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1836-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku