Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1831-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1831-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 21, 37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prípravky na ošetrenie kože; priemyselné chemikálie; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); chemické prípravky na impregnáciu kože; nanoprášky na priemyselné použitie; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu.
03 - Zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť; chemické čistiace prípravky na domáce použitie; prípravky na čistenie povrchov.
21 - Leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť okrem elektrických; usne na leštenie; handričky na leštenie.
37 - Upratovacie služby pre domácnosti; chemické čistenie; čistenie vozidiel; leštenie vozidiel; údržba vozidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; reštaurovanie nábytku; antikorózne úpravy.
40 - Konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); úprava tkanín; úprava textílií; vodovzdorná úprava textilu; leštenie trením. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.08, 27.05.14, 27.99.03, 27.05.22, 27.05.09, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DEAGRO PLUS s. r. o.; Závadská 7621/22, Bratislava-Rača 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Denisa Jánošíková, advokátka; Klincová 35, BRATISLAVA 2 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1831-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 19.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1831-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Doručené
POZ 1831-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku