Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1830-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254157 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  12.01.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1830-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  27.01.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.15, 26.01.19, 27.07.11, 03.04.11, 03.04.25, 27.01.12, 29.01.01, 27.05.01, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, hnedá, hnedá, svetlo-hnedá, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo; Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o; M. R. Štefánika 36, 036 01 Martin 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 27.01.2021 02/2021 FG3M
3 Opravy adries 26.05.2021 10/2021 TD3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 QB3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 32157495 1 AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. nevýlučná 06.05.2021 platná
 
POZ 1830-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1830-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.08.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 24.08.2020 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 24.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.08.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.09.2020 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.09.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 17.09.2020 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.01.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.03.2021 Typ Doručené
8a Licenčná zmluva 17.03.2021 Typ Doručené
8b Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 09.04.2021 Typ Odoslané
10 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.04.2021 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 04.05.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o opravu 04.05.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 04.05.2021 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 04.05.2021 Typ Doručené
13a Osvedčovacia doložka 04.05.2021 Typ Doručené
13b Licenčná zmluva 04.05.2021 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 11.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1830-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku