Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1830-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  218501 
(151)  Dátum zápisu  13.07.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.10.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1830-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.09.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresové štítky do adresovacích strojov, strojčeky na tlačenie adries, akvarely, bytové akváriá, albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atramentová tyčinka, atrament, tuš, baliace materiály na báze škrobu, baliaci papier, biologické vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie blany, bridlice na kreslenie, bridlicové tabuľky, brožované knihy, brožúry, bublinové obaly z plastických materiálov na balenie, poklopy na bytové akváriá, časopisy (periodiká), na balenie fólie z regenerovanej celulózy, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, chromolitografy (polygrafia), cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba), cifry (znaky), cigarové pásky, čínsky tuš, dátumové pečiatky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky, jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, jednorazové detské plienky z papiera alebo celulózy, diagramy, dierkovacie karty do žakárového stroja, dierovačky, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, papier do elektrokardiogramov, ručné prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou textilných,škatule s farbami ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál (papier), filtračný papier, papierové filtre na kávu, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu, formuláre, fotografie, zariadenia na fotomontáže, frankovacie stroje, galvanotypy (polygrafia), zemské glóbusy, glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť), grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, papierové gule, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreba), gumové plátno (papiernictvo), gumy na gumovanie, gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť, hárky papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hroty pier, hroty pier zo zlata, kalamáre, kalamár - nádobka na atrament, kalendáre, litografický kameň, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety z kartónu, kartón, lepenka, kartotékové lístky, katalógy, papierové kávové filtre, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, komiksy, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, tekuté korektory, papierové kornúty, kovové úchytky na kartotečné lístky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, kreditné karty, kresliace uhly, krieda na písanie, krieda na značenie, litografická krieda, krividlá, kružidlá na kreslenie, ozdobné kvetináče z papiera, laminovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, knihárske látky, lepenka, kartón, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, leptaný štočok, lístky, listový papier, litografické dosky, litografie, architektonické makety, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske stojany, mapy, geografické mapy, materiály na pečatenie, vrecká na varenie v mikrovlnných rúrach, mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie materiály, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov), nádobka na atrament, kalamár, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, nálepky, lepiace štítky, náprstky na ochranu pred zranením, násadky na perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), navlhčovadlá, noviny, nože na papier (kancelárske pomôcky), obálkovacie stroje do kancelárie, obálky (papiernický tovar), obaly na doklady, obaly na mliečne výrobky, papierové, papierové obaly na spisy, obaly (papiernický tovar), obežníky, obrazy, zarámované aj nezarámované obrazy (maľby), papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu, papierové obrúsky (prestieranie), obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov, elektrické aj neelektrické orezávacie strojčeky na ceruzky, otvárače na listy (kancelárske pomôcky), ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia (papiernický tovar), paginovačka, palety pre maliarov, pantografy (rysovacie pomôcky), papier do kopírovacích strojov, papier do registračných strojov, parfumovaný alebo neparfumovaný papier do skríň, papier do elektrokardiogramov, papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby), papiernický tovar, papierová kaša (drvina), papierové gule, papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, papierové pásky, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové spinky, papier, parafínový papier, paragóny, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, pásky do písacích strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, papierové pásky, pastelky, puzdrá na pasy, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pečiatky s adresami, pečiatky s adresou, perá na tabule, nie elektrické, perá (kancelárske potreby), peračníky, puzdrá na perá, pergamenový papier, periodiká, pijaky, pijavý papier, hroty na písacie perá zo zlata, písacie potreby, elektrické aj neelektrické písacie stroje, písmená, plagáty, planogramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, plátna na knihárske účely, gumené plátno (papiernictvo), jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, detské plienky z papiera a buničiny, plniace perá, počítacie tabuľky, papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov, počítačové tlačiarne, papierové podbradníky, podložky na písanie, podložky na pivové poháre, podložky na stôl, podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí, podušky na pečiatkovanie, pohľadnice, poklopy na bytové akváriá, polygrafické písmo, pomôcky na vymazávanie, zaraďovače (kancelárske obaly), zaraďovače, šablóny na voľné listy, portréty, poštové hracie pohľadnice, poštové známky, písacie potreby, súpravy na písanie, poznámkové zošity, pravítka (rysovacie), pravítka (uholníky, podložníky), potlače, priesvitky (papiernický tovar), priesvitný pauzovací papier, papierové prikrývky na stôl, príložníky, pripináčiky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo z lepenky, puzdrá na pasy, puzdrá na pečiatky, puzdrá na perá, peračníky, puzdrá na písacie potreby, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá na šekové knižky, rádiogramy, zariadenia na rámovanie fotografií, razúrovacie (vymazávacie) papieriky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier, ročenky, rozmnožovacie zariadenia a stroje, papierové ručníky, ružence, rydlá (rycie ihly), rysovacie dosky, rysovacie perá, rysovacie pomôcky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké dosky, rytiny, gumovacie šablóny, sádzacie rámy, sádzadlá (polygrafia), sadzobnice, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, školská tabuľa, školské potreby (papier, písacie potreby), škrabky na kancelárske účely, skrinky na kancelárske potreby, škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely, spevníky, spinky na papier, papierové, kancelárske spinky, spisové obaly (poriadače), perové spony, steatit (krajčírska krieda), štetce, adresové štítky do adresovacích strojov, štítky (papierové nálepky), štočky s adresami, štočky s adresou, stojany na fotografovanie, stojany na pečiatky, stojany na perá a ceruzky, maliarske stojany, stolové prestieranie z papiera, strieborný papier, kníhviazačské kancelárske stroje a prístroje, stroje na lepenie obálok, elektrické aj neelektrické strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), svietivý papier, tabuľa na zapichovanie oznamov, aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, bytové teráriá, tlač (rytiny), tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiace pásy s výnimkou textilných, neelektrická tlačiareň kreditných kariet, tlačiarenský lis, prenosné tlačiarničky, tlačivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znaky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby z kartónu, tuhy do ceruziek (verzatiliek), atramentová tyčinka, účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový, kopírovací papier, rysovacie uholníky, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu, papierové utierky na tvár, papierové utierky, trhacie bloky, valce do písacích strojov, maliarske valčeky aj pre domácnosť, väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, viskózové fólie na obaľovanie, viváriá, papierové vlajky, vodové farby, pečatný vosk, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, papierové vreckovky, výšivkové vzory, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť, vzory na kopírovanie, vzory na šitie, vzory na výrobu odevov, žakarovacie krosná, záložky do kníh, záložky, stužky do kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, zinkografické štočky, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), zotierače tabúľ (špongie).
39 - Autobusová doprava, automobilová doprava, prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava cenností, prenájom chladiacich zariadení, distribúcia energie, distribúcia tovaru na dobierku, nákladná kamiónová doprava, doprava ropovodom, informácie o doprave, lodná, trajektová doprava, rezervácia dopravy, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, dovoz a doprava, preprava električkami, distribúcia energie, organizovanie exkurzií, informácie o preprave, informácie o uskladnení, uchovávanie informácií, kuriérske služby (dokumenty alebo tovar), kuriérske služby, lámanie ľadu, uvoľňovanie uviaznutých lodí, lodná doprava, lodná preprava tovaru, lodná trajektová doprava, preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakladanie a vykladanie v dokoch, nákladná kamiónová doprava, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín, nosiče na prenájom automobilov, obsluhovanie prieplavových vrát, organizovanie okružných plavieb, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, osobná doprava, doprava pancierovými vozidlami, parkovanie automobilov (služby), pilotovanie (riadenie lietadiel), podmorské záchranné práce, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, poskytovanie pomoci pri doprave, požičiavanie nosičov na autá, požičiavanie potápačských skafandrov, prenájom plavidiel (člnov, lodí), prenájom automobilov, prenájom chladiarenských boxov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu, preprava cenností, preprava ropovodom, prepravné služby, riadenie prieplavových vrát, remorkáž, rezervácia miesteniek na cestovanie, rezervácia v doprave, riečna doprava a preprava, skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených, prenájom skladov, služby v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, taxislužba, preprava turistov, sprevádzanie turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, úschova lodí a člnov, uskladnenie tovaru, uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí), uvoľňovanie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách, rozvod vody, zásobovanie vodou, vodiči (služby), služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná doprava, záchrana lodí, pravidiel, podmorská záchrana, záchranné služby, rezervácia zájazdov, železničná preprava.
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, závodné jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, hotelové služby, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, ubytovacie služby prázdninových táborov, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne), rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RCS, spol. s r.o.; Rekreačná 1485, 972 01 Bojnice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2007 4/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.09.2007 9/2007 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.01.2017 1/2017 ND3M
 
POZ 1830-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2006 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2016 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1830-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.10.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2006 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2006 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 26.10.2006 Typ Odoslané
Plná moc 24.11.2006 Typ Doručené
výsledok rešerše 14.02.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.02.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.07.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.09.2016 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 11.11.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.11.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
POZ 1830-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.11.2016 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku