Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 183-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257897 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  183-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  30.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nahratý softvér na počítačové hry; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný); sťahovateľný softvér na počítačové hry.
35 - Marketing v rámci vydávania softvéru.
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; vývoj softvéru na softvérové publikácie; autentifikácia používateľov technológiami jednotného prihlasovania do viacerých online softvérových aplikácií súčasne; písanie počítačového kódu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.05.01, 27.99.09, 27.99.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intellica DG, s. r. o.; Hviezdoslavov 496, 930 41 Hviezdoslavov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KRION Partners s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.03.2022 5/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 30.06.2022 12/2022 FG3M
 
POZ 183-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 183-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.01.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 31.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.02.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 08.02.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.06.2022 Typ Odoslané
POZ 183-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku