Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1826-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1826-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.03.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok; mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; počítačový softvér na prenos, vysielanie a reprodukovanie hudobných vystúpení, komediálnych vystúpení a vystúpení s hovoreným slovom; počítačový softvér s možnosťou prevzatia na prenos, vysielanie a reprodukovanie hudby; počítačový softvér na dodávanie, distribúciu a prenos digitálnej hudby a zábavného zvukového, video, textového a multimediálneho obsahu na počítačoch, prijímačoch digitálnej televízie, hudobných prehrávačoch, videoprehrávačoch, prehrávačoch médií, mobilných telefónoch a prenosných a vreckových digitálnych elektronických zariadeniach; počítačový softvér s možnosťou prevzatia na poskytovanie hudby hovoreného slova; počítačový softvér na overovanie, preberanie, vysielanie, prijímanie, úpravu, výber, kódovanie, dekódovanie, prehrávanie, ukladanie a organizovanie textu, údajov, obrazov, zvukových súborov na počítačoch, prijímačoch digitálnej televízie hudobných prehrávačoch, videoprehrávačoch, prehrávačoch médií, mobilných telefónoch a prenosných a vreckových digitálnych elektronických zariadeniach; počítačový softvér, ktorý umožňuje užívateľom naprogramovať zvukový, obrazový, filmový, textový a iný multimediálny obsah vrátane hudby, koncertov, videa, rozhlasových, zábavných a vzdelávacích programov prostredníctvom komunikačných sietí; softvér s možnosťou prevzatia v podobe mobilných aplikácií pre telekomunikačné služby na poskytovanie prenosu hlasu, údajov, videa a mediálneho obsahu prostredníctvom internetu; počítačové softvérové aplikácie pre mobilný počítačový hardvér a mobilné prístroje; softvér na vytváranie prehľadávateľných databáz; softvér pre dodávanie bezdrôtového obsahu; softvér s možnosťou prevzatia so zábavou databázou pre počítače a mobilné prístroje; softvér pre prístup k informáciám na internete alebo iných počítačových alebo komunikačných sietí; softvér na prenos, príjem, preberanie, online prenos v reálnom čase a zobrazovanie obsahu, textu, vizuálnych diel, audiovizuálnych diel, údajov, súborov a elektronických diel prostredníctvom internetu alebo iných počítačových alebo komunikačných sietí; počítačový softvér na formátovanie a premenu obsahu, textu, vizuálnych diel, audiovizuálnych diel, údajov, súborov a elektronických diel do formátu kompatibilného s elektronickými zariadeniami a počítačmi; počítačový softvér na umožnenie prístupu a preberania obsahu, textu, vizuálnych diel, audiovizuálnych diel, údajov, súborov a elektronických do počítačov alebo iných prenosných spotrebných elektronických prístrojov; sťahovateľné hudobné súbory; počítačový softvér, ktorý umožňuje užívateľom naprogramovať a distribuovať zvukový, obrazový, filmový, textový a iný multimediálny obsah, vrátane hudby, koncertov, videa, rozhlasových, zábavných a vzdelávacích programov prostredníctvom komunikačných sietí; počítačový softvér na identifikáciu, lokalizovanie, zoskupovanie, distribúciu a riadenia dát a spojenia medzi počítačovými servermi a užívateľmi prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.
16 - Papier, kartón; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné pomôcky okrem prístrojov; plastické materiály na balenie; tlačiarenské písmo; štočky; darčekové karty, tlačené darčekové certifikáty, kódované predplatené nákupné karty, okrem magnetických, pre on-line nákup zábavného obsahu prostredníctvom internetu; knižné záložky; nálepky [papierenský tovar]; plagáty; tlačené obrazové materiály v podobe propagačných materiálov pre klientov.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné a on-line maloobchodnéslužby v oblasti predaja nasledujúcich výrobkov: farby, fermeže, laky, bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, prípravky na čistenie, leštiace, čistiace prípravky, farmaceutické a sanitárne prípravky, dezinfekčné prostriedky, fungicídy, herbicídy, ručné nástroje a ručné náradie, nožiarsky tovar a príbory, britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky, počítače, DVD a iné prázdne digitálne nahrávacie médiá, vopred zapísané DVD disky a iné digitálne záznamové médiá, počítačové programy, ohňostroje, šperky, hodinárske výrobky a chronometre, hudobné nástroje, knihy, tlačoviny, papiernický tovar a písacie potreby, fotografie, lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, maliarske štetce, obalové materiály, výrobky z kože a koženky, menovite kože zvierat, surové kože, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, vychádzkové palice, biče, postroje a sedlárske výrobky, kufríky, kožené pásy cez rameno, kožené ozdoby pre nábytok, kožené pásky, surová koža, kožené puzdrá pre prilby, torby, škatule na klobúky z kože, obaly na dáždniky, tašky, peňaženky, náprsné tašky, puzdrá na kreditné karty, batožina, puzdrá na kľúče (kožené výrobky), kostry pre dáždniky alebo slnečníky, nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, domáce alebo kuchynské potreby a nádoby, hrebene a špongie, kefy, štetky a štetce, prostriedky a pomôcky na čistenie, výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, hrnce a panvice do kuchyne, nite a priadze, textílie a textilné výrobky, posteľné prikrývky, pokrývky na stôl, odevy, obuv a pokrývky hlavy, čipky a výšivky, stužky a šnúrky, gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly, koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum, tapety, hry a hračky, ozdoby na vianočný stromček, sviečky, svetlá, žiarovky, zápalky, bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zubov, brúsne plátno, prípravky na vlasy a na ošetrovanie pokožky (neliečivé), toaletné prípravky pre bábätká a dojčatá, neliečivé krémy na prevenciu a ošetrovanie vyrážok spôsobených nosením plienok, vazelína (na kozmetické účely), napustené utierky a obrúsky s osobnými čistiacimi a/alebo kozmetickými mliekarní, napustené utierky a obrúsky na hygienické účely (osobné účely), napustené utierky a obrúsky na čistenie (do domácnosti), olej pre bábätká, krémy a balzamy na bradavky, krémy a gély na ošetrovaní strií, zvlhčujúce gély, šampóny, vlasové kondicionéry, kombinované sprchové gély a šampóny, mastencový prášok, ochranné opaľovacie prípravky, zubné pasty, ústne vody, kozmetické výrobky, balzamy na pery, vatové tyčinky, vata, liečivé mydlá, liečivé šampóny, liečivé vlasové kondicionéry, farmaceutické, zverolekárske výrobky, hygienické výrobky na lekárske použitie, dietetické potraviny a látky prispôsobené na lekárske a zverolekárske účely, potrava pre dojčatá, výživové doplnky pre ľudí a zvieratá, náplasti, obväzový materiál, zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu, fungicídy, herbicídy, výrobky pre oblasť dámskej hygieny, hygienické vložky, hygienické vložky, tampóny, pôrodnícke vložky, nohavičky pre dámsku hygienu, hygienické nohavičky, inkontinenčné vložky, inkontinenčné nohavičky, plienky, jednorazové plienky, utierky napustené lekárskymi alebo dezinfekčnými mliekarni, napustené dezinfekčné utierky, napustené liečivé utierky, vazelína na lekárske účely, liečivé krémy, krémy pre bábätká (liečivé), liečivé pleťové krémy, liečivé krémy pre plienky, dezinfekčné utierky, dezinfekčné utierky, utierky pre bábätká, gély na pomoc pri prerezávaní zubov, nožiarsky tovar a príbory, bodné zbrane, britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky, klieštiky na nechty, príbory pre bábätká, deti a dojčatá, vidly, nože, lyžice, puzdrá pre príbory, jednorazové príbory z plastu, dojčatá a deti, prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické,fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok, mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince, registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, počítačové programy, vzdelávací softvér pre deti, publikácie s možnosťou stiahnutia, elektronické publikácie s možnosťou stiahnutia, prístroje na monitorovanie bábätiek, teplomery, bezpečnostné čiapky, bezpečnostné kryty pre elektrické zariadenia a prístroje, bezpečnostné poplašné prístroje, bezpečnostné brány pre deti, okuliare, ochranné okuliare, priezory a klobúky, vztlakové pomôcky, nafukovacie pásky na ruky, fľaše na dojčenie, cumle pre dojčatá, dojčatá a deti, lyžice na podávanie liekov, inkubátory pre bábätká, rukavice na lekárske účely, materské pásy, lekárske zariadenia pre telesné cvičenie, inkontinenčné podložky pre bábätká, dojčatá, deti a dospelých, pôrodnícke podložky, plastové a/alebo papierové vrecia a obaly na likvidáciu nemocničného odpadu, chirurgické a lekárske špongie, lekárske teplomery (elektrické a/alebo neelektrické alebo digitálne), krúžky napomáhajúce prerezávaniu zubov u bábätiek, výrobky a hrkálky napomáhajúce prerezávaniu zubov u bábätiek, cumle, cumlíky pre bábätká, ošetrovacie náčinie pre dojčenie, chrániče prsníkov, kryty na prsníky, chrániče bradaviek, injekčné striekačky pre lieky, dávkovače liekov a nosové aspirátory, zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, prístroje na výrobu pary, zariadenia a nástroje, variče a spotrebiče na varenie, kachle, chrániče varičov, ionizačné, čistiace a dezodorizačné prístroje a stroje, odparovače, dezinfekčné distribútory a dávkovače na sanitárne účely, ohrievače pre fľaše pre bábätká a ohrievacie platničky, solárne kolektory a term o elektrické ohrievacie a chladiace prístroje, fľaše na horúcu vodu, svietidlá, chladiace prístroje a systémy, prístroje a nástroje na chladenie nápojov a tekutín, vane, sprchové vaničky, vaňové príslušenstvo, záchodové sedadlá a prenosné sanitárne zariadenia, sanitárne prístroje a systémy, adaptéry pre záchodové sedadlá a adaptéry pre záchodové sedadlá pre deti, sterilizátory a sterilizačné prístroje a zariadenia, jednorazové sterilizačné vrecká, elektrické kanvice, cestovné sterilizačné prístroje pre fľaše pre bábätká a náčinie na kŕmenie, prístroje na sterilizovanie vody, systémy na čistenie vody, dezinfekčné prístroje, svetlá pre dojčatá, dojčatá a deti, automobilové sedadlá, kočíky, kočiare, kočíky, kolesové vozíky, vozíky a buginy, chodúľky pre deti, kočíky s cestovnými vaničkami, ochranné obaly pre kočíky, vozíky a buginy, postroje pre kočíky, trojkolky, bicykle, detské automobilové sedačky, bezpečnostné zariadenia do vozidiel pre deti, papier, kartón, tlačoviny, knihársky materiál, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, vzdelávacie a učebné pomôcky okrem prístrojov, obalové materiály z plastických hmôt, tlačiarenské písmo, štočky, knihárske výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, papierové výrobky do domácnosti a na sanitárne účely, ako napríklad kuchynské a kúpeľňové uteráky, kotúče kuchynského papiera, obrúsky, vreckovky, toaletný papier, papierové utierky, papierové obrúsky, tlačené publikácie, periodiká, brožované knihy, letáky, papiernický tovar a písacie potreby, jednorazové plienky z papiera a/alebo celulózy, tlačené príručky, tlačené príručky v oblasti rodičovstva a novorodencov, balíky obsahujúce tlačoviny s radami v oblasti novorodencov a rodičovstva, letáky, letáky s radami v oblasti novorodencov a rodičovstva, knihy s aktivitami, omaľovánky, knihy pre bábätká, dojčatá a deti, knihy s nálepkami, nálepky, albumy na fotografie, kalendáre, diáre, diáre pre sledovanie pokroku bábätiek, plánovače (tlačené) v oblasti bábätiek a dojčiat, pôrodné diáre (tlačoviny), tašky z kože, tašky z koženky, popruhy pre bábätká, nosiče pre bábätká, nosiče pre bábätká, nosené na telo, stoličky, stoly, rohože do ohrady pre dojčatá, hračkárske truhlice, ozdobné závesné ozdoby, vankúše, písacie stoly, spálňový nábytok, nekovové krúžky na kľúče, ručné zrkadlá, veterné zvonkohry, vysoké stoličky pre bábätká, kolísky pre bábätká, kolísky pre deti, kolísky, detské postieľky pre malé deti a dojčatá, postieľky pre deti a dojčatá, detské postieľky, postieľky pre detské izby, bezpečnostné detské postieľky, cestovné detské postieľky, lôžkoviny pre detské postieľky (okrem posteľnej bielizne), spacie vaky, rozšíriteľné bezpečnostné brány pre dverové otvory, rozšíriteľné bezpečnostné brány pre schody, podporné vankúše pre bezpečnostné autosedačky pre deti, podložky na prebaľovanie bábätka, kefy a hrebene, šálky, misky, servírovací riad, čajové súpravy, obedáre, umelohmotné poháre, plastové misy, plastové podložky, kadičky, zakryté poháre s náustkom pre deti nádoby na jedlo, šálky na vajcia, termoizolačné nádoby na jedlo, temnoizolačné fľaše, termoizolačné nádoby na jedlo, misky, riady do mikrovlnných rúr, vaničky pre bábätká, mixéry na prípravu jedla (neelektrické), sedadlá do kúpeľa pre bábätká, nočníky, kefy na čistenie fliaš, textilné rukavice na čistenie, zubné kefky, stojany na zubné kefky, kefy na vlasy, štetce na nechty, textílie na výrobu odevov, paplóny, obrusy, posteľné prikrývky, prešívané prikrývky, obliečky na vankúše, kúpeľňový textil, posteľné baldachýny, závesy, deky, bavlnené posteľné plachty, afganské vlnené prikrývky, posteľné plachty zo syntetických vlákien, plachty pre dojčatá, deky, deky do lona, detské deky, cestovné deky, deky s uterákom, uteráky, odevy, obuv, pokrývky hlavy, podložky na cvičenie, hry a hračky, telocvičné a športové potreby, detské hračky, vypchaté hračkárske zvieratá, mäkké hračky, balóny, hračkárske riady na pečenie a varenie, hračky do kúpeľa, sedacie vaky, sklené gule s efektom sneženia vo vnútri, hračky v podobe hracej skrinky, bábiky, domčeky pre bábiky, nábytok pre bábiky, odevy pre bábiky, vzdelávacie hračky, módne doplnky, šperky, hodinárske výrobky, časomerné výrobky, papierové výrobky, tlačoviny, kožené výrobky, batožina, tašky, cestovné výrobky, výrobky na nosenie a prepravu detí, dojčatá a deti, nábytok, bytový textil, látky, koberce, koberce, hry, hračky, hry, hračky, športové výrobky, potraviny a nápoje a iné výrobky na konzumáciu ľuďmi a zvieratami, menovite slad, jačmeň, fazuľa, bobule, čerstvé ovocie, nápoje pre domáce zvieratá, krmivo pre vtáky, otruby, otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu, úžitkové domáce zvieratá, cibuľky, kry, obilné semená, gaštany, čakankové hľuzy, čerstvá čakanka, vianočné stromčeky, citrusové ovocie, kakaové bôby, škrupiny kokosového orecha, kokosové orechy, uhorky, psie sucháre, kvety, ovocie, čerstvé záhradné bylinky, obilniny, hrozno, pór citróny, šošovica, hlávkový šalát, kukurica, slad na výrobu piva a liehovín, huby, ovos, pokrutiny, olivy, cibuľa, čerstvá zelenina, pomaranče, rastlinné semená, rastliny, sušené ozdobné rastliny, zemiaky, čerstvá hydina, čerstvá rebarbora, ryža, semenáčiky, sezam, špenát, cukrová trstina, pšenica, obilné klíčky (potrava pre zvieratá), vence z prírodných kvetov, krmivo pre zvieratá, podstielka pre zvieratá, krmivo pre domáce zvieratá, jedlé výrobky na žuvanie pre zvieratá, sépiová kos , čerstvé orechy, nealkoholické nápoje, perlivá voda, svetlé pivo, ležiak, silné čierne pivo, shandy (pivo s limonádou), čierne pivo, pivá obohatené o minerály, kvas, nízkoalkohoiické pivo, nealkoholický mušt, nealkoholické vína, nealkoholické aperitívy, nápoje s obsahom vitamínov, nápoje obohatené o pridané minerály, nápoje obohatené o pridané stopové prvky, nápoje obohatené o pridané minerály, nápoje obohatené o pridané stopové prvky, nápoje obohatené o pridané vitamíny, srvátkové nápoje, nealkoholické koktaily, energetické nápoje, energetické nápoje s kofeínom, ochutené sýtené nápoje, ovocné šťavy, nápoje z guarany, medové nápoje, izotonické nápoje, izotonické nápoje, hypertonické a hypotonické nápoje (pre športovcov), športové nápoje, nealkoholické nápoje bez obsahu sladu, mlieko iného ako živočíšneho pôvodu, stolové vody, paradajkový džús [nápoj], zeleninové šťavy, vody, šumivé tablety a šumivé prášky pre nápoje, nealkoholické koktaily (nealkoholické ovocné nápoje), sladová mladina, sladové pivo, alkoholické nápoje, alkoholické nápoje s obsahom ovocia, alkoholické esencie, alkoholické výťažky, anízový likér, anízovka [likér], aperitívy, arak, horké alkoholické nápoje, brandy, brazílsky alkoholický nápoj cachaga, calvados, krémové likéry, jablčný mušt, koktaily, curacao, digestiva [liehoviny a likéry], destilované nápoje, ovocné výťažky, alkoholické, gin, grappa, medovina, višňový likér, likéry, nira [alkoholizovaný nápoj z cukrovej trstiny], mentolový likér, hruškový mušt, piket, miešané alkoholické nápoje, iné ako vyrobené z piva, ryžový alkohol, rum, saké, liehoviny, tequila vodka, whisky, víno, alkoholické energetické nápoje, alkoholické punče, miešaná whisky, bourbon whisky, calvados, sýtené alkoholické nápoje, destiláty a liehoviny, ochutené liehoviny, grappa, likéry so smotanou, nízkoalkoholické nápoje, nízkoalkoholické víno, sladová whisky, varené víno, portské víno, portské vína, rumový punč, sangria, šnaps, sherry, šumivé víno, tequila, vermut, časti a súčasti pre všetky vyššie uvedené výrobky; služby zákazníckych vernostných programov, zahŕňajúcich odmeny v podobe zľavnených prepravných služieb; maloobchodné služby, t.z, riadenie diskontných programov a kampaní, ktoré umožňujú účastníkom získa zľavy na prepravné- služby prostredníctvom používania členských diskontných programov.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie hudby v reálnom čase prostredníctvom globálnej počítačovej siete a iných komunikačných sietí; služby rozhlasového vysielania cez internet; služby vysielania cez internet; rádiové vysielanie; vysielacie služby, menovite digitálne zvukové vysielacie služby poskytované prostredníctvom globálnej komunikačnej siete; predplatené zvukové a obrazové vysielanie prostredníctvom globálnej počítačovej siete; telekomunikačné služby, najmä elektronický prenos stiahnuteľnýcha v reálnom čase prenášaných audio a video súborov prostredníctvom počítačov a iných elektronických a komunikačných sietí; poskytovanie internetových fór na prenos správ medzi užívateľmi počítačov v oblasti hudby a zábavy; služby internetového vysielania; elektronické správy; zvukové vysielanie hovoreného slova, hudby, koncertov a rozhlasových programov; poskytovanie webových portálov v oblasti hudby; poskytovanie webových portálov v oblasti hudby a rádiotelefonické.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; expresné prepravné služby.
41 - Vzdelávanie a zabezpečovanie školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť; činnosť v oblasti prenájmu, hlavne prenájom filmov pre kiná, dokumentárnych filmov, filmov, filmu, zvukových nahrávok, videohier, multimediálnych prezentácií, elektronických kníh a publikácií, video nahrávok, vopred nahraných videopások, digitálnych videodiskov, hudobných nahrávok, multimediálnych nahrávok a počítačových hier prostredníctvom globálnej komunikačnej siete; prenájom, menovite prenájom kinofilmov, dokumentárnych filmov, filmov, zvukových nahrávok, videohier, multimediálnych prezentácií, elektronických kníh a publikácií, videozáznamov, nahratých videopások, dvd diskov, hudobných záznamov, multimediálnych záznamov a počítačových hier prostredníctvom svetovej komunikačnej siete; poskytovanie informácií, recenzií a osobných odporúčaní v oblasti zábavy; poskytovanie informácií, recenzií a osobných odporúčaní v oblasti zábavy prostredníctvom svetovej komunikačnej siete; poskytovanie recenzií, komentárov a informácií v oblasti hudby prostredníctvom globálnej počítačovej siete a iných komunikačných sietí; služby v oblasti zábavy, t.z, poskytovanie hudby bez možnosti prevzatia prostredníctvom prenosu zvuku a videa prostredníctvom globálnej počítačovej siete a iných komunikačných sietí;službyv oblasti zábavy, t.z, poskytovanie informácií v oblasti hudby prostredníctvom globálnej počítačovej siete a iných komunikačných sietí; služby v oblasti zábavy, t.z, poskytovanie on-line hodnotení hudby; služby v oblasti zábavy, menovite profilovanie hudobníkov, umelcov a skupín prostredníctvom poskytovania videoklipov s hudobnými vystúpeniami prostredníctvom globálnej počítačovej siete; služby v oblasti zábavy, t.z, odporúčanie hudby na základe hudobného výberu používateľa; organizovanie a vedenie koncertov; služby v oblasti zábavy, t.z, živé hudobné vystúpenia; služby v oblasti zábavy, menovite poskytovanie nestiahnuteľného prehrávania hudby prostredníctvom globálnej počítačovej siete; služby v oblasti zábavy, menovite poskytovanie nestiahnuteľných hudobných nahrávok, informácií v oblasti hudby a komentárov a článkov o hudbe prostredníctvom globálnej počítačovej siete; služby v oblasti zábavy, menovite poskytovanie vopred zapísanej hudby prostredníctvom globálnej komunikačnej siete a poskytovanie vopred zapísanej hudby na základe spotrebiteľských preferencií prostredníctvom globálnej komunikačnej siete; služby v oblasti zábavy, menovite poskytovanie webových stránok s hudbou, hudobnými videoklipmi, albumami, umelcami, piesňami, súvisiacimi filmami, fotografiami a iným multimediálnym materiálom v oblasti hudby a rádia; poskytovanie vopred zapísanej hudby, hovoreného slova a informácií bez možnosti prevzatia v oblasti hudby a rádia a komentárov a článkov o hudbe a rádiu, všetky sú poskytované on-line prostredníctvom globálnej komunikačnej siete; poskytovanie nestiahnuteľného prehrávania hudby a poskytovanie nestiahnuteľnej nahratej hudby na základe spotrebiteľských preferencií prostredníctvom globálnej komunikačnej siete; predplatené webové stránky s hudbou a informáciami o hudobných albumoch, umelcoch a piesňach; vzdelávacie a zábavné služby; poskytovanie a prenos informácií v oblasti zábavy a vzdelávania prostredníctvom globálnej počítačovej siete, menovite informácií v oblasti hudby, hudobnej komunity, piesní, umelcov, albumov, filmov, textov piesní, grafiky, animácií a multimediálnych prezentácií a iných audiovizuálnych alebo hudobných diel; poskytovanie digitálnej hudby (nestiahnuteľnej), poskytovaná z webových portálov s mp3 súbormi; poskytovanie digitálnej hudby (nestiahnuteľnej), poskytovaná z internetu; služby elektronickej knižnice v oblasti poskytovania elektronických informácií (vrátane archívnych informácií) v podobe textových, zvukových a/alebo video informácií.
42 - Uchovávanie elektronických údajov; uchovávanie elektronických údajov; navrhovanie skladovacích systémov; vývoj systémov na ukladanie dát; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; informácie v oblasti počítačového hardvéru alebo softvéru poskytované on-line prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu, vytváranie a údržba webových stránok s technológiou, ktorá umožňuje používateľom prístupová k uloženým údajom, obrazom, zvuku, videu a dokumentom; prevádzkovanie webovej stránky s technológiou, ktorá umožňuje používateľom prístupová k uloženým údajom, obrazom, zvuku, videu a dokumentom; poskytovanie vyhľadávacích programov pre získanie dát prostredníctvom komunikačných sietí; zostavovanie zoznamov počítačových sie ových informácií, portálov a iných zdrojov dostupných v globálnej komunikačnej sieti pre zákazníkov; služby poskytovateľa aplikácií (asp) zahŕňajúce softvér, ktorý umožňuje odovzdávanie, uverejňovanie, zobrazovanie, označovanie, zdieľanie alebo iné poskytovanie elektronických informácií alebo médií prostredníctvom internetu; služby poskytovateľa aplikácií (asp) zahŕňajúce softvér na overovanie, s ahovanie, vysielanie, prijímanie, úpravu, vyberanie, kódovanie, dekódovanie, zobrazovanie, hodnotenie, ukladanie a organizovanie textu, grafiky, obrazov, zvukových súborov, videosúborov, elektronických hier a elektronických publikácií; služby poskytovateľov aplikačných služieb, zahŕňajúce softvér pre služby on-line predplatenia hudby; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb; elektronické ukladanie elektronických údajov, textu, obrazov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amazon Europe Core S.à r.l.; 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg; LU 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1826-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2016 234,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1826-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 22.08.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 30.09.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.12.2016 Typ Doručené
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 15.12.2016 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.12.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.12.2016 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2016 Typ Platba
výsledok rešerše 24.02.2017 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.04.2017 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.04.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2017 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 17.05.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.05.2017 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 25.05.2017 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 07.06.2017 Typ Odoslané
POZ 1826-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku