Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1822-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1822-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 35, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Kompost; organický kompost; humus; hnojivá; biohnojivá; biouhlík; vodík; metán; biometán; substráty na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; substráty enzýmov; rastlinné substráty.
04 - Elektrická energia; palivá; palivá z biomasy; bioplyn; palivové plyny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 1; maloobchodné a veľkoobchodné služby s recyklovaným odpadom a so spracovaným odpadom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s palivami, palivami z biomasy, bioplynom a s palivovými plynmi; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja elektrickej energie.
39 - Doprava a skladovanie odpadu; zber komunálneho, priemyselného a poľnohospodárskeho odpadu.
40 - Recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; zhodnocovanie odpadu; výroba energie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.14, 27.05.12, 24.17.02, 27.05.19, 29.01.14, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, oranžová, žltá, modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biograda Holding a. s.; Robotnícka 7029/1A, Martin 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1822-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 14.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1822-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 12.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 16.09.2022 Typ Doručené
Licenčná zmluva 16.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 16.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1822-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku