Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1821-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1821-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje;energetické nápoje; nealkoholické koktaily; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklama. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 02.09.10, 02.09.08, 21.01.02, 24.17.11, 26.01.05, 26.11.12, 27.01.12, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.02, 27.05.11, 26.11.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Čierna,červená,žltá,biela. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JOKER energy s.r.o.; Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1821-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1821-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.08.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.09.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.09.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 01.10.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2019 Typ Interné listy
POZ 1821-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku