Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1821-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234918 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1821-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Filmy a hudba v elektronickej podobe na celoplošných telekomunikačných sieťach, napríklad na internete; prístroje na záznam, prevod a reprodukciu zvuku a obrazu; filmová a televízna technika; zariadenia na úpravu zvuku a obrazu; prístroje digitálnej, káblovej a internetovej televízie; prístroje fotografické a optické; prístroje telekomunikačnej techniky; satelitná technika; hudobná technika - reproduktory, zosilňovače; prístroje na vedenie, výrobu, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; zariadenia na vysielanie, kódovanie a dekódovanie signálov; prístroje na spracovanie informácií; počítače; počítačové programy; elektronické noviny a časopisy; elektronické tlačoviny so zameraním na oblasť filmu, televízie, hudby, kultúry a zábavy; pamäťové médiá všetkých druhov - nahrané (najmä filmy a hudba) i nenahrané; elektronické a magnetické audiovizuálne záznamy.
35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; služby public relations; reklamná, marketingová a inzertná činnosť, najmä v oblasti zábavy, umenia, televízie a filmu; televízna, rozhlasová a internetová reklama; distribúcia tovaru na reklamné účely; automatizované spracovanie údajov; obchodné zastúpenie podnikateľských subjektov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s audiovizuálnymi nahrávkami (najmä s filmami) a s audionahrávkami (najmä s hudbou) prostredníctvom internetu; sprostredkovateľská činnosť s uvedenými službami v triede 35; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41; obchodné sprostredkovanie v oblasti kultúry a zábavy.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie; vysielanie digitálnej, káblovej alebo internetovej televízie alebo rozhlasu; rozširovanie a zverejňovanie informácií, údajov a správ prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí; počítačová digitálna komunikácia; elektronická pošta; zasielanie elektronických novín/časopisov elektronickou formou; prenájom vysielacieho času alebo komunikačného elektronického priestoru.
39 - Doprava; skladovanie a balenie výrobkov; distribúcia tlače, filmov a hudby; zasielateľské služby zásielkového veľkoobchodu.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); tvorba filmovej a hudobnej produkcie; tvorba televízneho vysielania v rámci tejto triedy; kultúrna, spoločenská, výchovná a zábavná činnosť; činnosť televízneho štúdia; činnosť nahrávacieho hudobného štúdia; dabing; strih; filmová a hudobná tvorba - výroba televíznych, filmových a rozhlasových programov; organizovanie a usporadúvanie zábavných, súťažných, športových, kultúrnych a spoločenských akcií okrem akcií na reklamné účely; organizovanie a usporadovanie filmových a hudobných akcií, veľtrhov a festivalov; filmový a hudobný klub pre divákov a deti; požičiavanie a prenájom audiovizuálnych záznamov - filmov a hudby; činnosti umeleckej agentúry v rámci tejto tried. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KINOSVĚT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Československá filmová společnost, s.r.o.; Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
 
POZ 1821-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.12.2012 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1821-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.11.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 17.12.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.01.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.01.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 10.04.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.04.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 10.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.06.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.08.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 22.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1821-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.06.2017 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.08.2020 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku