Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1820-2012
(111)  Trademark Number  235093 
(151)  Registration Date  11.07.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.11.2022 
(210)  Application Number  1820-2012 
(220)  Application Date  30.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2013 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 38, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Filmy a hudba v elektronickej podobe na celoplošných telekomunikačných sieťach, napríklad na internete; prístroje na záznam, prevod a reprodukciu zvuku a obrazu; filmová a televízna technika; zariadenia na úpravu zvuku a obrazu; prístroje digitálnej, káblovej a internetovej televízie; prístroje fotografické a optické; prístroje telekomunikačnej techniky; satelitná technika; hudobná technika - reproduktory, zosilňovače; prístroje na vedenie, výrobu, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; zariadenia na vysielanie, kódovanie a dekódovanie signálov; prístroje na spracovanie informácií; počítače; počítačové programy; elektronické noviny a časopisy; elektronické tlačoviny so zameraním na oblasť filmu, televízie, hudby, kultúry a zábavy; pamäťové médiá všetkých druhov - nahrané (najmä filmy a hudba) i nenahrané; elektronické a magnetické audiovizuálne záznamy.
35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; služby public relations; reklamná, marketingová a inzertná činnosť, najmä v oblasti zábavy, umenia, televízie a filmu; televízna, rozhlasová a internetová reklama; distribúcia tovaru na reklamné účely; automatizované spracovanie údajov; obchodné zastúpenie podnikateľských subjektov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s audiovizuálnymi nahrávkami (najmä s filmami) a s audionahrávkami (najmä s hudbou) prostredníctvom internetu; sprostredkovateľská činnosť s už uvedenými službami v triede 35; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41; obchodné sprostredkovanie v oblasti kultúry a zábavy.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie; vysielanie digitálnej, káblovej alebo internetovej televízie alebo rozhlasu; rozširovanie a zverejňovanie informácií, údajov a správ prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí; počítačová digitálna komunikácia; elektronická pošta; zasielanie elektronických novín/časopisov elektronickou formou; prenájom vysielacieho času alebo komunikačného elektronického priestoru.
39 - Doprava; skladovanie a balenie výrobkov; distribúcia tlače, filmov a hudby; zasielateľské služby zásielkového veľkoobchodu.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); tvorba filmovej a hudobnej produkcie; tvorba televízneho vysielania v rámci tejto triedy; kultúrna, spoločenská, výchovná a zábavná činnosť; činnosť televízneho štúdia; činnosť nahrávacieho hudobného štúdia; dabing; strih; filmová a hudobná tvorba - výroba televíznych, filmových a rozhlasových programov; organizovanie a usporadúvanie zábavných, súťažných, športových, kultúrnych a spoločenských akcií okrem akcií na reklamné účely; organizovanie a usporadúvanie filmových a hudobných akcií, veľtrhov a festivalov; filmový a hudobný klub pre divákov a deti; požičiavanie a prenájom audiovizuálnych záznamov - filmov a hudby; činnosti umeleckej agentúry v rámci tejto triedy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.10, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.04, 27.05.21, 27.03.15, 16.03.19, 27.99.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Československá filmová společnost, s.r.o.; Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha 1; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 1820-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.12.2012 200,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.12.2022 86,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1820-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 30.11.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 30.11.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2012 Type Payment
výsledok rešerše 31.01.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.02.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.02.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 14.02.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.04.2017 Type Delivered
Plná moc 10.04.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.04.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.04.2017 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 10.06.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.06.2020 Type Delivered
Sprievodný list 10.06.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 11.08.2020 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 22.11.2022 Type Delivered
Plná moc 22.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 22.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 16.12.2022 Type Sent document
POZ 1820-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.06.2017 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.08.2020 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku