Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1819-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252924 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  17.07.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1819-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové bazény (stavebné konštrukcie); kovové nádrže.
19 - Nekovové bazény (stavebníctvo); konštrukčné materiály (nekovové). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vantage pool 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Compass Europe s.r.o.; Poľná 4, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Chmura Jozef, JUDr.; Zvonárska 8, 040 01 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1523804 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  26. 02. 2020 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.05.2020 05/2020 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2020 09/2020 FG3M
 
POZ 1819-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1819-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.08.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 22.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.08.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 26.08.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 26.08.2019 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 04.09.2019 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 04.09.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2019 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.09.2019 Typ Platba
8 výsledok rešerše 10.09.2019 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.09.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 22.11.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 26.02.2020 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku v CHF 27.02.2020 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2020 Typ Interné listy
15 Notifikácia z OMPI 09.04.2020 Typ Doručené
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.07.2020 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.03.2021 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 12.03.2021 Typ Doručené
17b Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 12.03.2021 Typ Doručené
17d Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
18 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1819-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku