Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1814-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1814-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítače a periférne zariadenia počítačov; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; gramofónové platne; nosiče zvukových nahrávok; nahraté počítačové programy; videokazety; kazety na videohry; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; prenosné počítače; čítačky elektronických kníh.
16 - Fotografie; knihárske potreby; papier a lepenka; tlačoviny; učebné a vyučovacie pomôcky; plagáty; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; noviny; periodiká; brožúry; katalógy; spevníky; knihy; fotografie (tlačoviny); zoznamy; tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; letáky.
35 - Reklama; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných materiálov; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia návštevnosti webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; prenájom bilbordov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); konkurenčné spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov s médiami; komerčné lobistické služby; marketing prostredníctvom influencerov.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; sprostredkovanie* (maklérstvo); úverové agentúry; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; poisťovníctvo; kapitálové investície; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); finančné poradenstvo; finančné informácie; mobilné bankovníctvo.
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming).
41 - Vzdelávanie; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; písanie textov*; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); distribúcia filmov; tvorba digitálnych nahrávok (podcastov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Economia, a.s.; Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 - Karlín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1814-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1814-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 14.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.09.2022 Typ Doručené
POZ 1814-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku